روش فازی در gis

منطق فازی

• منطق فازی گونه ای بسیار مهم از منطق است که توسط استاد ایرانی پروفسور دکتر لطفی زاده در سال ... مطالعه بیشتر