مفاهیم و روشهای داده کاوی فضایی در سامانه اطلاعات مکانی