نگاهی به شهرهای هوشمند در آینده ای نزدیک

شهر هوشمند

شهر هوشمند، شهري است که بر وضعيت کليه زیرساختهاي اصلي خود شامل راهها، پلها، تونلها، ریلها، راههاي زیرزميني، فرودگاهها، بنادر، ... مطالعه بیشتر