پنجره ها و ابزارهای مرتبط با فراخوانی لایه ها و اطلاعات