کاربرد و نقش GIS در ارزیابی مسائل مربوط به ترافیک شهری