کاربرد و نقش GIS در تحلیل الگوهای رفتاری شهروندان در فضاهای مختلف شهری