gis در بستر سازی و برنامه ریزی اجرای تعمیرات پیشگیرانه