آسيب شناسي کاربري آموزشي مقطع دبيرستان در شهر ايلام با استفاده از GIS

آسيب شناسي کاربري آموزشي مقطع دبيرستان در شهر ايلام با استفاده از GIS

آسيب شناسي کاربري آموزشي مقطع دبيرستان در شهر ايلام با استفاده از GIS


امروزه تبيين آسيب هاي کاربري آموزشي براي حل بخشي از مشکلات فرهنگي شهرها ضروري است. با اين هدف به بررسي فضاهاي آموزشي شهر ايلام پرداخته ايم. در اين پژوهش مشخص گرديد سرانه آموزشي، نحوه کاربرد فضا، نحوه استقرار در محيط و ويژگي ها و تناسبات مسائل و مشکلاتي دارند. جامعه آماري نمونه دبيرستان هاي شهر ايلام طي سال هاي 1355تا 1385 انتخاب شده است. شاخص هاي شعاع عملکرد مفيد، جمعيت زيرپوشش، سطح زيربنا، سطوح و فضاهاي آزاد، همجواري مناسب، از جنبه هاي گوناگون تجزيه و تحليل شده است.
در اين مقاله با توجه به قابليت هاي GIS در بررسي ميزان تاثيرگذاري کاربري ها بر يکديگر و همچنين ارزيابي موقعيت کاربري ها، شعاع دسترسي و آستانه هاي جمعيتي از مدل تحليل Distance، Buffering بهره گرفته شده است. براي بررسي و ارزيابي دبيرستان هاي شهر ايلام از معيارهاي کاربري اراضي (ماتريس سازگاري، مطلوبيت و ظرفيت) استفاده شده است.
نتايج تحقيق نشان مي دهد توزيع ناموزون فضاهاي آموزشي و مکانيابي نامناسب آنها زمينه ساز بحران هاي شهري است. فضاهاي آموزشي مقطع مورد مطالعه به لحاظ توزيع فضايي ناموزون، کارکرد مطلوبي ندارند. همچنين از لحاظ دسترسي دانش آموزان نواحي مختلف شهر به مدارس، از شعاع دسترسي مطلوب بي بهره اند. بيش از 30 درصد از مدارس مورد مطالعه در حريم کاربري هاي ناسازگار قرار گرفته اند. همچنين از لحاظ سرانه هاي آموزشي، 35 درصد از دبيرستان ها حداقل سرانه هاي استاندارد دارند و بقيه مدارس از حد سرانه هاي استاندارد محرومند.
واژگان کلیدی
اسیب شناسی، شهر ایلام، فضاهای اموزشی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، کاربری زمین، مکانیابی
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=156380

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید