آموزش جامع پردازش تصاویر ماهواره ای

همراه با فیلم و کتاب

با متد اسان و کاربردی

ما تمام تجارب خود را با شما به اشتراک می گذاریم

یادگیری هرگز از مد نمی افتد

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

مکان:

شیراز و تهران

تلفن ثبت نام :

09382252774

آدرس تهران:

خیابان شهید بهشتی-خیابان یوسفی-پلاک 7

آدرس شیراز:

خیابان برق-کوچه یک –درب اول سمت راست

دوره های کاربردی GIS و RS


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

آموزش جامع پیش پردازش تصاویر ماهواره ایآیکونوساسترامواج الکترومغناطیسیانواع روش­ های تصحیح اتمسفریانواع فرایند تصحیح هندسیبازتاببازتاب امواج الکترومغناطیسیباند حرارتیبرای ماهواره لندست ۸پیش پردازش تصاویر ماهواره‌ایتشریح مسیر امواج الکترومغناطیسی بین زمین و سنجندهتصحیح اتمسفریتصحیح اتمسفری بر اساس مدل­ های انتقال تابش اتمسفریتصحیح رادیومتریکتصحیح هندسیتصحیحات هندسیتصحیحات هندسی و رادیومتریکجامع ترین آموزش پیش پردازشجذب امواج الکترومغناطیسیجذب و انتقال نیم­کره ­ایچگالی شار تابشیچگونگی Rescal تصاویر ماهواره­ای تصحیح اتمسفری شده (برای ماهواره لندستچگونگی اعتبار سنجی نتایج تصحیحات اتمسفریچگونگی اورتو کردن تصاویر ماهواره ایچگونگی برش زدن مکانی تصاویرخطاهای ناشی از تغییرات رفتار سکوخطاهای ناشی از تغیییرات ارتفاعیخطای تغییر مقیاسخطای جابجایی ارتفاعیرادیانسرادیومتریکیرجیستر سازی تصاویر ماهواره ­ایروش ATCOR (در نرم افزار ERDAS) برای ماهواره لندست ۸روش Dark Subtraction برای ماهواره لندست ۸روش FLAASH (برای ماهواره لندستروش Flat Field برای ماهواره لندست ۸روش IAR برای ماهواره لندست ۸روش Log Residual برای ماهواره لندست ۸روش QUAC برای ماهواره لندست ۸روش­ های تصحیح اتمسفری مطلقروش­ های تصحیح اتمسفری نسبیزاویه فضاییزمین مرجع کردن تصاویر ماهواره­ ایسعید جوی زادهسنجنده مادیسکنش امواج با سطح زمینلندست ۸مادیسماهواره نوامدل رقومی زمیننرم افزار ENVIنرم افزار erdasنرم افزار انوینقطه کنترل­ ها در فرایند تصحیح هندسینمونه­ ای از فرایند تصحیح اتمسفری مطلقنمونه­ یابیهایپریونهایپریون و سنجنده استر)

9 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید