ارايه روش شناسي تعيين نقاط حفاري انديس مس نوچون با استفاده از منطق فازي در GIS

ارايه روش شناسي تعيين نقاط حفاري انديس مس نوچون با استفاده از منطق فازي در GIS

ارايه روش شناسي تعيين نقاط حفاري انديس مس نوچون با استفاده از منطق فازي در GIS


حجم زياد نقشه ها از منابع مختلف، در مقياس ها و قالب هاي متفاوت و با سليقه هاي فردي گوناگون و عدم وجود راه كارهاي مناسب در تلفيق حجم وسيع اطلاعات، تهيه نقشه پتانسيل معدني را با مشكل مواجه ساخته است. استفاده از علم و فناوري سامانه اطلاعات جغرافيايي، افزون بر آن كه مي تواند در ساماندهي اطلاعات مربوط به مطالعات اكتشاف ذخاير معدني مورد استفاده قرار گيرد، توانايي آن را دارد كه تهيه و تلفيق لايه هاي اطلاعاتي مختلف را در قالب مدل هاي گوناگون، با سرعت و دقت بيشتري انجام داده و به عنوان پشتيباني براي تصميم گيري هاي فضايي مورد استفاده قرار گيرد. در اين مقاله، نقشه پتانسيل معدني انديس مس نوچون به منظور تعيين نقاط حفاري تهيه شده است. لايه هاي مورد استفاده شامل لايه هاي تيپ سنگ شناسي، ساختار، دگرساني، نشانه هاي كاني سازي، زون بي هنجاري قابل شارژ و مقاومت ظاهري و فاكتور فلزي و بي هنجاري عناصر مس و موليبدن و اديتيو مس و موليبدن هستند. پس از آماده سازي اطلاعات و تهيه نقشه هاي فاكتور و وزن دهي آنها، اين نقشه ها در قالب يك شبكه استنتاجي تلفيق شدند. استفاده تلفيقي از عملگرهاي منطق فازي و همپوشاني شاخص در شبكه استنتاجي افزون بر مرتفع نمودن نقايص موجود در ديگر مدل ها، امكان تركيب قابل انعطاف تر نقشه هاي فاكتور را فراهم ساخته است. با توجه به نقشه پتانسيل معدني تهيه شده، محتمل ترين منطقه از نظر وجود كاني -سازي مس پورفيري در بخش شمال خاوري محدوده مورد مطالعه تعيين شد. در پايان با انطباق گمانه هاي اكتشافي با نقشه هاي پتانسيل معدني نهايي، ميزان تطابق نتايج بر اساس دو نوع رده بندي نقشه پتانسيل معدني به ترتيب برابر 64.52 و 63.16 درصد برآورد شد. گفتني است در صورت انجام اين مطالعات، پيش از انجام عمليات حفاري و تنها با فرض عدم حفر گمانه هاي اكتشافي در مناطق داراي وضعيت ضعيف يا خيلي ضعيف، 26 درصد از گمانه ها حفاري نشده و حدود 200 ميليون تومان در هزينه هاي حفاري صرفه جويي خواهد شد.
واژگان کلیدی
سامانه اطلاعات جغرافیایی، نقشه پتانسیل معدنی، منطق فازی، نوچون
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=117185

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید