ارزيابي توان طبيعت گردي منطقه بدره در استان ايلام با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)

ارزيابي توان طبيعت گردي منطقه بدره در استان ايلام با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)

ارزيابي توان طبيعت گردي منطقه بدره در استان ايلام با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)


هدف از اين مطالعه ارزيابي پتانسيل طبيعت گردي منطقه بدره با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) است. ارزيابي توان طبيعت گردي منطقه مورد مطالعه در سه مرحله صورت گرفت. در مرحله اول با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) ابتدا مهمترين معيارها و زيرمعيارهاي موثر در ارزيابي توان طبيعت گردي منطقه مورد مطالعه تعيين شدند و سپس با توجه به نظرات کارشناسان اين معيارها و زيرمعيارها وزن دهي شدند. در مرحله دوم هر کدام از زيرمعيارها به نقشه هاي جغرافيايي تبديل شدند. به عبارت ديگر نقشه جغرافيايي مربوط به هر يک از زيرمعيارهاي موثر در ارزيابي با استفاده از توانايي هاي GIS تهيه شد و در مرحله آخر هر کدام از اين نقشه ها در محيط GIS با وزن هاي متناظر خود که در مرحله اول اين مطالعه بدست آمدند، تلفيق شدند و نقشه نهايي توان طبيعت گردي منطقه مورد مطالعه تهيه شد. نتايج اين مطالعه نشان داد که به ترتيب حدود 8.48 و 16.5 درصد از سطح منطقه داراي توان طبقات يک و دو براي تفرج است که نشان دهنده توان بسيار مناسب اين مناطق براي توسعه اکوتوريسم است. همچنين نتايج نشان داد که 52.43 درصد از سطح منطقه داراي توان طبقه سه و 22.59 درصد از سطح منطقه داراي توان طبقه چهار يا توان ضعيف براي توسعه اکوتوريسم است.
واژگان کلیدی
اکوتوریسم، سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، بدره، ایلام
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=168391

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید