ارزيابي پارامترهاي کيفي آب زيرزميني با استفاده از GIS و زمين آمار (مطالعه موردي: دشت اروميه) (يادداشت فني)

ارزيابي پارامترهاي کيفي آب زيرزميني با استفاده از GIS و زمين آمار (مطالعه موردي: دشت اروميه) (يادداشت فني)

ارزيابي پارامترهاي کيفي آب زيرزميني با استفاده از GIS و زمين آمار (مطالعه موردي: دشت اروميه) (يادداشت فني)


در اين تحقيق، هدف ارزيابي دقت روش هاي درونيابي جهت پيشبيني پراکنش مکاني تعدادي از شاخص هاي کيفي آب زيرزميني دشت اروميه مي باشد. در ابتدا داده هاي کيفي 20 حلقه چاه در سال آبي 1393-1380 آناليز شيميايي گرديد. آزمون کلوموگروف- اسميرنوف نشان داد که داده ها نرمال نبوده و درنتيجه به منظور نرمال سازي از تبديل باکس کاکس استفاده شد. سپس با استفاده از نرمافزار GIS بهترين مدل واريوگرام به ساختار فضائي داده ها برازش داده شد. نتايج نشان داد که براي پارامترهاي کيفي، مدل هاي دايرهاي، کروي و نمايي بهترين مدل نيم تغييرنماها مي باشند. سپس، تغييرپذيري آنها با روش هاي مختلف درونيابي همچون کريجينگ و عکس مجذور فاصله با توان هاي يک، دو و سه مورد بررسي قرار گرفت. نقشه هاي پهنه بندي پارامترهاي کيفي با روش کريجينگ ساده در محيط نرم افزار ArcGIS ترسيم گرديد. همچنين آبخوان دشت از لحاظ مصارف کشاورزي و شرب با استانداردهاي ويل کاکس و شولر موردبررسي قرار گرفت. نتايج استاندارد ويل کاکس و شولر نشان داد که آب 40 درصد از چاه هاي واقع در اين دشت داراي آبشور قابل استفاده براي کشاورزي مي باشد و همچنين، آب چاه هاي ذکر شده داراي کيفيت خوب و قابل قبول براي شرب است.

برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=333917

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید