ارزیابی آماری برآورد بارش مبتنی بر تکنیک سنجش از دور در استان‌های البرز، قزوین، زنجان، کردستان و همدان


ارزیابی آماری برآورد بارش مبتنی بر تکنیک سنجش از دور در استان‌های البرز، قزوین، زنجان، کردستان و همدان
چکیده
تخمین بارش در محاسبات بیلان انرژی، مطالعات هیدرولوژیکی و هواشناسی از اهمیت چشمگیری برخوردار است. با توجه به اهمیت داده‌های بارش در علوم مختلف و عدم وجود شبکه باران‌سنجی گسترده و مناسب، لازم است داده‌های بارش به نحوی برآورد شوند. یکی از راههای برآورد بارش، استفاده از داده‌های ماهواره‌ای است. در‌این پژوهش، به ارزیابی داده‌های بارش مدل GLDAS، CRU، GPCP، TRMM، CMAP و NCEP-NCAR با داده‌های ایستگاهی در استان‌های البرز، قزوین، زنجان، کردستان و همدان پرداخته شد. نتايج نشان داد که در اين مناطق، بارش GPCP، TRMM، CMAPو NCEP-NCAR نتايج خوبي داشتند و از ميان آنها GPCP وTRMM نتيجه بهتري را ارائه کرده‌اند. در ارزیابی GPCP با میانگین ایستگاه‌های منطقه مورد مطالعه در پیکسل 3 در سال 2003، ضریب تبیین (R2)، ضریب کارایی مدل(EF)، خطای اریب میانگین (MBE)، ميانگين مطلق خطا (MAE) و ريشه ميانگين مربعات خطا (RMSE) به ترتیب برابر 96/0، 94/0، 13/3، 30/5 و 58/6 میلی‌متر بر ماه به دست آمد. همچنین داده‌های بارش مدل GLDAS با داده‌های ایستگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج نشان داد که در مناطقی که بارش زیاد است، مانند ایستگاه رشت و نوشهر مدل GLDAS از دقت خوبی برخوردار نیست

بارش، سنجش از دور، آزمون‌های آماری، میان‌یابی

برای دانلود مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:
http://gisj.sbu.ac.ir/article/view/29784

آموزش کاربردی GIS وRS
همراه با فیلم و کتاب
همراه با پروژه های کاربردی
مدرس:
دکتر سعید جوی زاده
تلفن ثبت نام:
09382252774
آدرس وب سایت:

تمام دوره ها – دوره های آموزشی GIS ، RS ، آمار فضایی ، برنامه نویسی و علمی پژوهشی

مقالات داخلی و بین المللی


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

آزمون‌های آماریآموزش GIS در شیرازآموزش کاربردی GIS در شیرازآموزش کاربردی RS در شیرازارزیابیاستان‌ البرزاستان زنجاناستان‌ قزویناستان همداناستان‌کردستانبارشبرآورد بارشبهترین کلاس GIS در تهرانبهترین کلاس GIS در شیرازتخمین بارش در محاسبات بیلان انرژیتکنیک سنجش از دوردکتر سعید جوی زادهسنجش از دورفیلم آموزشی GISکتاب آموزشی gisمطالعات هیدرولوژیکی و هواشناسیموسسه چشم اندازموسسه علمی تحقیقاتیمیان‌یابی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید