استفاده از استنتاج گري فازي براي مدل سازي روابط مکانمند در محيط GIS

استفاده از استنتاج گري فازي براي مدل سازي روابط مکانمند در محيط GIS

استفاده از استنتاج گري فازي براي مدل سازي روابط مکانمند در محيط GIS


روابط توپولوژيک ميان عوارض مکاني فازي يکي از اطلاعات مهم و اساسي در سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS) است. استخراج اين نوع روابط، در کنار اطلاعات مکاني و توصيفي، مي تواند در بسياري از فرايندهاي تصميم گيري مورد استفاده قرار گيرد. براي مدل کردن اين روابط مسایل و مشکلاتي وجود دارد؛ مانند متحرک بودن پديده هاي مکاني، عدم قطعيت و ابهام در عوارض و ماهيت ميان خود عوارض. اين مشکلات باعث مي شود استخراج اين روابط پيچيدگي هاي زيادي داشته باشد.
در اين مقاله، روشي جديد براي مدل کردن اين روابط و استخراج متغيرهاي بياني براي نواحي فازي ارايه مي شود. در اين روش از محاسبه ميزان شباهت ميان ماتريس هاي 9- اشتراکي کرسپ و فازي براي استخراج متغيرهاي بياني استفاده مي شود. اين متغيرها دربردارنده نوع روابط توپولوژيک و کميت سنج هايي هستند که قدرت روابط را نشان مي دهند. با توجه به اينکه استخراج اين متغيرها به عمل گرهاي فازي وابستگي مستقيم دارند، مقايسه اي ميان عمل گرهاي مختلف فازي براي به دست آوردن جواب بهينه انجام شده است. در پايان، سيستم استنتاج گر فازي بر اساس نوع روابط استخراج شده طراحي شده است. اين سيستم ميزان پيغام هشدار را براي يک کاربرد خاص بر اساس ميزان فرکانس فازي به کاربر اعلام مي کند.
واژگان کلیدی
سیستم اطلاعات مکانی، اپراتورهای فازی، سیستم استنتاج گر فازی، متغیر های بیانی، توپولوژی فازی
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=137978

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید