اصول طبقه بندی کاربری اراضی شهری

طبقه بندی کاربری زمین در نظام برنامه ریزی عمدتا یا براساس نوع فعالیتها است یا براساس عملکرد کاربریها در مقیاسهای متفاوت است. از نظر تئوری طبقه بندی کاربری اراضی بایستی براساس نوع فعالیتهای شهری انجام گیرد.
براساس این نوع طبقه بندی کل کاربریهای شهری در هر شهر در چهار طبقه مجزا از نظر فعالیتهای قرار می گیرند که عبارتند از:
فعالیتهای مسکونی
فعالیتهای رفاه عمومی
فعالیتهای استخراجی تولیدی
سایر فعالیتها
فعالیتهای مسکونی شامل کاربریهای مسکونی با تراکم های متفاوت محلات و پارکهای شهری است.
فعالیتهای رفاه عمومی شامل کلیه کاربریهای است که به نوعی در جهت رفاه عمومی ساکنین شهر فعالیت دارند. گروههای اصلی این نوع فعالیتها عبارتند از: کاربری آموزشی، ورزشی، بهداشتی، درمانی، مذهبی، فرهنگی، پذیرایی، اداری و نظامی تاسیسات شهر و تجهیزات شهری، فعالیتهای تولیدی استخراجی که شامل پنج گروه اصلی است که در آن کاربری اراضی صنایع، کشاورزی و استخراجی به حمل و نقل مراکز تجاری، مراکز توزیع دارند.

11 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید