برآورد فرسايش و رسوب حوضه آخيز تنگ کنشت با مدل هاي تجربي MPSIAC و EMP به کمک GIS

برآورد فرسايش و رسوب حوضه آخيز تنگ کنشت با مدل هاي تجربي MPSIAC و EMP به کمک GIS

برآورد فرسايش و رسوب حوضه آخيز تنگ کنشت با مدل هاي تجربي MPSIAC و EMP به کمک GIS


حوضه مورد بررسي در شمال شهر کرمانشاه قرار گرفته است. مساحت حوضه 14348 هکتار، حداکثر ارتفاع آن 3300 و حداقل آن 1400 متر مي باشد. براساس طبقه بندي اقليمي به روش آمبرژه و دمارتن، اقليم حوضه از نوع مرطوب و پوشش زنده گياه در آن از 25 تا 55 درصد متغير است. براساس مطالعات قابليت اراضي و خاک شناسي، چهار تيپ اصلي اراضي کوهستاني تپه اي، آبرفت هاي باد بزني شکل سنگ ريزه دار و دشت هاي دامنه اي در حوضه مشخص شد ه اند. در اين پژوهش لايه هاي مربوط به مدل هاي(Modified Pasific Southwest Inter Agency) MPSIAC و (Erosion Potential Method) EPM ابتدا در محيط نرم افزار Autocad اصلاح شدند و سپس با استفاده از نرم افزار Are-Info براي لايه هاي اطلاعاتي توپولوژي ساخته شد. بعد از انجام اين مراحل عمليات مديريتي و انطباق لايه ها به وسيله نرم افزار Are-Neiw انجام شد. براساس روش MPSIAC، ميزان فرسايش سالانه حوضه 1002.7m3/km2 و براساس روش EPM اين مقدار 1739.2m3/km2 به دست آمد. هم چنين ميزان رسوب سالانه در روش MPSIAC و EPM به ترتيب برابر با 307.8m3/km2 و 521.7m3/km2 محاسبه شد. کلاس فرسايشي مدل MPSIAC متوسط و کلاس فرسايشي مدل EPM در گروه شديد قرار گرفت که با مشاهدات صحرايي چندان منطبق نبود. با توجه به تحقيقات صورت گرفته مدل MPSIAC، نتايج بهتري را نسبت به مدل EPM ارايه مي کند.

برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=55299

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید