بررسي اكولوژي مالاريا در شهرستان بندرعباس با استفاده از سيستم اطلاعات مکاني (GIS)

بررسي اكولوژي مالاريا در شهرستان بندرعباس با استفاده از سيستم اطلاعات مکاني (GIS)

بررسي اكولوژي مالاريا در شهرستان بندرعباس با استفاده از سيستم اطلاعات مکاني (GIS)


سابقه و هدف: مالاريا يكي از بيماري هاي واگيردار مهم در جهان و در جنوب ايران است. براي درک بهتر اكولوژي مالاريا در جنوب ايران، اين مطالعه در شهرستان بندرعباس با استفاده از سيستم اطلاعات مکاني صورت گرفت.
مواد و روش ها: متغيرهاي ضروري براي مدل سازي مالاريا از مراكز رسمي كشور تهيه شده و سپس نقشه سازي آنها با توجه به عناصر مربوطه صورت گرفت. بعد از آن با روش مقايسه زوجي که قسمتي از فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) مي باشد، به هر يک از فاکتورها وزني داده شد و در انتها مدل پيش بيني با استفاده از روش هم پوشاني شاخص نوع دوم تهيه شده و نقشه مناطق پرخطر ايجاد گرديد، همچنين نقشه مناطق پرخطر با به کارگيري قوانين استنتاجي و اپراتورهاي فازي و در نهايت مدل هم پوشاني فازي نيز تهيه گرديد. سپس نتايج به دست آمده با نقاط جمعيتي و آمار مالاريا گزارش شده مورد بازبيني قرار گرفت. اين مطالعه بر گرفته از پايان نامه دانشجويي مي باشد.
يافته ها: براي مناطق پرخطر برنامه کنترل مالاريا با ملاحظات محيط زيستي ارائه شده است. همچنين مدل هاي به دست آمده با محاسبه هاي رياضي مرتبط ارائه شده است تا در الگوهاي پيش بيني مورد استفاده قرار گيرد.
بحث و نتيجه گيري: شيوع مالاريا در منطقه داراي الگو مي باشد و مي توان با استفاده از مدل هاي رياضي پس از يافتن جزئيات الگوي فوق سيستم اعلام خطر انتقال مالاريا را پيش بيني كرد.
واژگان کلیدی
سیستم اطلاعات مکانی، مالاریا، اکولوژی، هرمزگان، ایران
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=151697

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید