بررسي چند راهکار تهيه نقشه فرسايش سطحي با استفاده از RS و GIS

بررسي چند راهکار تهيه نقشه فرسايش سطحي با استفاده از RS و GIS

بررسي چند راهکار تهيه نقشه فرسايش سطحي با استفاده از RS و GIS


نقشه فرسايش سطحي خاک يکي از نقشه هاي پايه در مطالعات فرسايش و رسوب است که بر اساس شواهد ظاهري سطح خاک تهيه مي گردد. براي تهيه نقشه 1:250000 فرسايش سطحي خاک، مطالعه اي در حوزه هاي آبخيز کن و سولقان و جاجرود در استان تهران انجام شد. لايه هاي اطلاعاتي مختلف در محيط GIS مورد استفاده و تلفيق قرار گرفت. براي اين کار در مرحله اول در حوزه آبخيزکن و سولقان، از ترکيب لايه هاي زير به عنوان روش هاي مختلف تهيه نقشه واحدهاي کاري استفاده شد: الف- پوشش گياهي، زمين شناسي و شيب ب- کاربري، زمين شناسي و شيب ج- کاربري، حساسيت سنگ ها به فرسايش و شيب و د- کاربري، حساسيت سنگ ها به فرسايش و ارزيابي منابع و قابليت اراضي (واحدهاي اراضي). براي مقايسه ميزان کارآيي نقشه هاي واحدهاي کاري چهار گانه در مناطق داراي فرسايش سطحي، 53 نقطه کنترل صحرايي استفاده شد. نتايج اين مرحله از تحقيق نشان داد که نقشه هاي واحدهاي کاري الف، ب و تا حدودي ج روش مناسبي براي جداسازي واحدهاي همگن از نظر فرسايش سطحي نيستند. نقشه واحدهاي کاري حاصل از روش د شامل شش واحد کاري بود که در دو واحد آن به ترتيب 66.6 و 78.5 درصد و در چهار واحد ديگر تمام نقاط کنترل داراي فرسايش سطحي مشابه بودند. درمرحله دوم، نقشه واحدهاي کاري حاصل از روش د به همراه نقشه واحدهاي کاري حاصل از سه روش ديگر که شامل هـ- نقشه هاي واحدهاي کاري مبتني بر واحدهاي اراضي و- واحدهاي حساسيت سنگ ها و ز- واحدهاي فتومورفيک حاصل از تفسير تصاوير ماهواره اي بود، در حوزه آبخيز جاجرود مورد بررسي قرار گرفت. با تعيين شدن فرسايش سطحي در 314 نقطه و به کمک روش تيسن و بهره گرفتن از تصاوير ماهواره اي در تفکيک و تلفيق مرز واحدها، نقشه فرسايش سطحي تهيه شد. اين نقشه با هر يک از نقشه هاي واحدهاي کاري د، ه، و و ز مقايسه شد. نتايج به دست آمده نشان داد که روش تفسير تصاوير ماهواره اي با 86.4 درصد صحت بالاتري در تفکيک فرسايش سطحي از خود نشان داد. صحت روش هاي تلفيق لايه اي، واحدهاي اراضي و حساسيت سنگ ها به ترتيب 78.9، 66.1 و 59.1 درصد و جذر ميانگين مربعات خطاها براي نقشه حساسيت سنگ ها، بيشترين و براي روش تفسير تصاوير کمترين بود. بيشترين دقت مربوط به روش تفسير تصاوير ماهواره اي (با ضريب تغييرات 19.9 درصد) و کمترين آن مربوط به روش واحدهاي اراضي (با ضريب تغييرات 38.8 درصد) بود. ضريب تغييرات براي روش هاي تلفيق لايه اي و حساسيت سنگ ها در جداسازي شدت هاي فرسايش سطحي به ترتيب 26.2 و 35.9 درصد بودند.
واژگان کلیدی
دقت، صحت، فرسایش سطحی، نقشه فرسایش، GIS، RS
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=128852

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید