بهبود توزيع فضا – مکاني فروشگاه‌ هاي زنجيره ‌اي شهر تهران با استفاده از GIS

بهبود توزيع فضا - مکاني فروشگاه‌ هاي زنجيره ‌اي شهر تهران با استفاده از GIS

بهبود توزيع فضا - مکاني فروشگاه‌ هاي زنجيره ‌اي شهر تهران با استفاده از GIS


توزيع فضا – مکاني فروشگاه‌ هاي زنجيره ‌اي يکي از مسائل مهم در برقراري عدالت فضايي است که از نظر رويکردهاي توسعه پايدار در کانون توجه خدمات ‌رساني و توسعه قرار دارد. شهر تهران 54 فروشگاه زنجيره‌ اي دارد که به نظر مي‌ رسد، در نقاط مختلف اين شهر به صورت نامطلوبي توزيع شده باشند. در اين خصوص سوال اصلي تحقيق جستجوي الگوي مناسب فضايي فروشگاه ‌هاي زنجيره ‌اي در شهر تهران است که جهت پاسخ‌ گويي به آن از روش توصيفي – تحليلي و تکنيک‌ هاي تحليل فضايي استفاده شد. براي اين منظور نخست بر اساس ادبيات تحقيق به استخراج شاخص ‌ها مبادرت شد سپس يک تابع الگوي مناسب فضايي تعريف و بر اساس آن به سوالات تحقيق پاسخ داده شد.
نتايج تحقيق نشانگر کفايت نداشتن فروشگاه‌ هاي موجود در شهر تهران و نيز نبودن تناسب توزيع آنها است. همچنين موقعيت تقريبي فروشگاه‌ هاي جديد نيز پيشنهاد شده است.
واژگان کلیدی
الگوی فضایی، فروشگاه زنجیره ای، GIS، الگوی مناسب، شهر تهران
یرای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=169916

آموزش کاربردی GIS وRS
همراه با فیلم و کتاب
همراه با پروژه های کاربردی
مدرس:
دکتر سعید جوی زاده
تلفن ثبت نام:
09382252774
آدرس وب سایت:

تمام دوره ها – دوره های آموزشی GIS ، RS ، آمار فضایی ، برنامه نویسی و علمی پژوهشی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید