تحليل فضايي كتابخانه هاي عمومي منطقه 12 تهران با استفاده از GIS

تحليل فضايي كتابخانه هاي عمومي منطقه 12 تهران با استفاده از GIS

تحليل فضايي كتابخانه هاي عمومي منطقه 12 تهران با استفاده از GIS


كتابخانه هاي عمومي در دسترسي عموم مردم به محصولات فرهنگي و اطلاعاتي نقش به سزايي دارند. در اين مقاله كتابخانه هاي عمومي منطقه 12 تهران از نظر توزيع فضايي، دسترسيها و تسهيلات ارزيابي شده است. به همين منظور ابتدا نقشه هاي پايه و اطلاعات توصيفي مختلف از جمله: جمعيت، سطح سواد و همچنين زير ساختها و تسهيلات كتابخانه ها جمع آوري شد. سپس با تنظيم و تكميل پرسشنامه برخي از اطلاعات مورد نياز ارزيابي از مراجعان تهيه گرديد. نتايج اين تحقيق نشان داد كه علي رغم اينكه ميانگين جمعيت منطقه 12 تهران نسبت به ساير مناطق تهران كمتر مي باشد؛ ولي تعداد كتابخانه ها از فراواني بيشتري برخوردار است. همچنين كتابخانه هاي موجود، توزيع فضايي مناسبي نداشتند و امكانات و تسهيلات موجود در كتابخانه ها به هيچ وجه پاسخگوي جمعيت شعاع 1000 متري تحت پوشش (كه با استفاده از توابع سامانه اطلاعات جغرافيايي محاسبه شده است) نمي باشد. دسترسي به كتابخانه ها نيز در وضعيت مناسبي قرار ندارد. براي حل مشكلات موجود، پيشنهاد استفاده از فضاهاي فرهنگي موجود و ايجاد كتابخانه هاي جديد در منطقه داده شده است.
واژگان کلیدی
برنامه ریزی شهری، کتابخانه های عمومی، توزیع فضایی، سامانه اطلاعات جغرافیایی
برای دانلود مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=71080

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید