تحليل فضايي – محيطي محوطه هاي عصر مفرغ دره بمپور با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)

تحليل فضايي - محيطي محوطه هاي عصر مفرغ دره بمپور با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)

تحليل فضايي - محيطي محوطه هاي عصر مفرغ دره بمپور با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)


سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي و فنون وابسته به آن يکي از ابزارهاي پيشرفته و نو در باستان شناسي است. پژوهش حاضر با هدف بررسي کاربرد سامانه اطلاعات جغرافيايي در تحليل فضايي محيطي سايت هاي باستاني حوضه رودخانه بمپور انجام گرفته است. در اين راستا، تمام اطلاعات توصيفي و مکاني موردنياز از منطقه مرتبط با محوطه هاي باستاني گردآوري و در محيط سامانه اطلاعات جغرافياي بانک اطلاعاتي آن ايجاد شده است. مهمترين بخش هاي اين پايگاه اطلاعاتي لايه هاي مکاني مانند لايه توپوگرافي، شبکه رودخانه ها، منابع آب، لايه رقومي ارتفاع (DEM)، لايه کاربري اراضي و موقعيت محوطه هاي باستاني برداشت شده در مطالعات ميداني است. علاوه بر دسترسي صحيح و سريع به داده هاي مورد نياز در يک حجم وسيع، امکان ارائه و به تصويرکشيدن اطلاعات مکاني و موضوعي در قالب نقشه، جدول و نمودار فراهم گرديده است. در اين تحقيق سعي شده با استفاده از تحليل هاي مختلف مانند تحليل بافر و پرس و جوي مکاني، رابطه بين محيط طبيعي و محوطه هاي عصر مفرغ دره بمپور آشکار گردد. در نهايت به اهميت و نقش رودخانه بمپور در شکل گيري و اضمحلال محوطه هاي باستاني هزاره سوم ق.م. در منطقه پرداخته شده است. مي توان گفت که رودخانه بمپور در منطقه نقش بسيار حياتي در شکل گيري استقرارهاي هزاره سوم داشته و شکوفايي استقرارها و حتي اضمحلال آنها به نوسانات اين رودخانه وابسته بوده است. تراکم محوطه هاي باستاني در هر دوره متفاوت است و تنها دوره IV با بيشترين استقرار، اوج پيشرفت منطقه بوده و تپه بمپور نيز نقش اساسي در تجارت برون منطقه اي داشته است.
واژگان کلیدی
تحلیل فضایی-محیطی، سیستم های اطلاعات جغرافیایی، دره بمپور، عصر مفرق
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=172822

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید