تحليل مکاني بارش رگباري استان مازندران در محيط سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)

تحليل مکاني بارش رگباري استان مازندران در محيط سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)

تحليل مکاني بارش رگباري استان مازندران در محيط سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)


بارش رگباري از پديده هاي بحران سازي است که وقوع ناگهاني و پر شدت آن موجب بروز خسارات فراوان بر انسان و محيط پيراموني آن مي شود. شناخت و آگاهي از بارش رگباري و چگونگي وقوع، شدت و تداوم آن در فصول مختلف کمک بسزايي در مقابله صحيح با آن مي نمايد. با توجه به رفتار متفاوت بارش و تغييرات سريع در فواصل مکاني کم و در طولاني مدت، ارائه مدل هاي مناسب، متناسب با اقليم آن منطقه، جهت پيش بيني احتمالي آن ضروري است. دراينپژوهشبه تحليل مکاني بارش رگباري استان مازندران پرداخته شد و بر اساس داده هاي استخراج شده گراف باران سنجي در 12 ايستگاه سينوپتيک استان مازندران، برابر ميزان بارش بالاي 10 ميلي متر در دوره 5ساله، از سال 2006 تا 2010 مورد بررسي قرار گرفت. براي پهنه بندي محدوده موردمطالعه از روش IDW با سه توان 1، 2، 3 و روش کريجينگ با مدل هاي کروي، دايره اي، نمايي و گوسين استفاده شده است. ارزيابي و تعيين بهترين مدل و صحت سنجي نقشه هاي توليدشده انجام شد. همچنين جهت مقايسه آماري مدل ها از مقدار ريشه مربع خطاها RMS، MAE،RMSE و ضريب همبستگي آن ها استفاده شده، که بهترين مدل براي پهنه بندي مدل IDW با دو توان 1، 3و کريجينگ معمولي دايره اي بود. استخراج نقشه بهينه به وسيله رگرسيون چند متغيره بر اساس مدل روش همزمان و روش پس رونده انجام شد و شش متغير که در ايجاد بارش بيشترين تاثير را دارند، شامل عرض و طول جغرافياي، تعداد روز بارش، ارتفاع، رطوبت نسبي و دماي نقطه شبنم مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان مي دهد، ميزان همبستگي اين شش متغير در فصل بهار 0.97، تابستان 0.99، پاييز 0.98، زمستان 0.99 و در بارش سالانه 0.99 است که نشان دهنده رابطه قوي بين اين شش متغير در بارش رگباري استان مازندران مي باشد.
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=357751
آموزش کاربردی GIS وRS
همراه با فیلم و کتاب
همراه با پروژه های کاربردی
مدرس:
دکتر سعید جوی زاده
تلفن ثبت نام:
09382252774
آدرس وب سایت:

تمام دوره ها – دوره های آموزشی GIS ، RS ، آمار فضایی ، برنامه نویسی و علمی پژوهشی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید