تخصصي نمودن GIS به منظور اجراي خودكار مدل تخريب


کاربرد سامانه های اطلاعات جغرافيايی طی سال های اخير موجب تحول در تجزيه و تحليل داده هاي مکان دار شده است. اين موضوع بويژه در زمينه علوم محيط زيستی که داده های مکان دار نقش مهمی را در بررسی ها ايفا مي کنند، بخوبی مشهود مي باشد. اما حجم زياد داده هاي مکان دار و پيچيدگی نسبی مدل های متداول در محيط زيست، باعث زمان َبر بودن فرايند تحليل می شود. بنابراين ضرورت توسعه GIS و تبديل سامانه های اطلاعات جغرافيايی عمومی به سامانه های تخصصی زيست محيطی مشهود است. اين تحقيق با هدف بررسی امکان اجرای خودکار مدل تخريب در محيط GIS و تهيه برنامه ای کاربرپسند در محيط GIS-ArcView شکل گرفت. در اين تحقيق تمامی برنامه های تهيه شده با استفاده از زبان برنامه نويسی Avenue در محيط سامانه اطلاعات جغرافيايي Arcview تهيه شده و در يک مجموعه واحد به عنوان Extension قرارگرفتند. اين Extension شامل يک منو (در بر گيرنده 15 زير منو) و دو ابزار است. به منظور آزمون صحت اين Extension ، فرايند ارزيابی زيست محيطی آثار توسعه در شهرستان ملاير به وسعت 320983 هکتار (قبلاً به صورت دستي انجام گرفته بود)، با استفاده از همان داده ها و بهره مندی از Extension تهيه شده، بار ديگر اجرا شد. مقايسه نتايج حاصل از دو روش دستي و خودکار، نشان دهنده کاهش زمان لازم به ميزان چشمگير و افزايش دقت اجراي مدل به ميزان 4/13 درصد در روش خودکار نسبت به روش دستي بود. به اين ترتيب متخصصان محيط زيست با استفاده از اين برنامه تکميلی GIS مي توانند نسبت به انجام فرايند ارزيابی آثار توسعه بر محيط زيست اقدام کنند. اين برنامه تکميلی در آدرس الکترونيکی (www.esri.com) قرار داده شده و می تواند در اختيار کليه ارزيابان محيط زيست قرار گيرد. اين تحقيق زمينه هاي لازم را براي توسعه GIS، بر اساس مدل هايي که توسط متخصصان ايرانی برای کشور طراحی شده اند فراهم مي سازد.
واژگان کلیدی
سامانه اطلاعات جغرافيايی، ارزيابی محيط زيست، مدل تخريب، Extension، برنامه تكميلي GIS، داده های مکان دار.
برای دانلود مقاله به لینک زیر مراجعه فرمایید
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=29224

آموزش کاربردی GIS وRS
همراه با فیلم و کتاب
همراه با پروژه های کاربردی
مدرس:
دکتر سعید جوی زاده
تلفن ثبت نام:
09382252774
آدرس وب سایت:

صفحه-اصلی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید