تخصيص بهينه کاربري اراضي شهري با استفاده از GIS (نمونه موردي: سرآسياب ملارد)

تخصيص بهينه کاربري اراضي شهري با استفاده از GIS (نمونه موردي: سرآسياب ملارد)

تخصيص بهينه کاربري اراضي شهري با استفاده از GIS (نمونه موردي: سرآسياب ملارد)


کاربري اراضي شهري يکي از اساسي ترين مفاهيم در برنامه ريزي شهري است که از آن به عنوان قلب برنامه ريزي شهري نيز ياد مي شود. بررسي کاربري اراضي شهري و بالاخص تخصيص کاربري ها نيازمند مطالعه و بررسي هاي موشکافانه اي است. بنابراين براي دست يابي به يک الگوي بهينه از کاربري هاي شهري لازم است تا يک فرآيند علمي و منطقي از تحليل و بررسي، مورد استفاده قرار گيرد. در اين تحقيق کاربري فضاي سبز در سرآسياب ملارد که يکي از کانون هاي جمعيتي نوظهور در حوزه هاي شهري تهران و کرج مي باشد، به عنوان مطالعه موضوعي و موردي انتخاب گرديده است. روش تحقيق در اين پ‍‍ژوهش به صورت توصيفي – تحليلي است که در شناسايي و ارزيابي وضع موجود و با به کار بردن استاندارد و معيارهاي بهينه کاربري فضاي سبز عمومي و نحوه توزيع، از روش هاي معياري استفاده شده است که با استفاده از تکنيک GIS به بررسي و تحليل کاربري فضاي سبز عمومي در محله سرآسياب پرداخته و چگونگي اين نوع کاربري در سطح محدوده خدماتي، مورد بررسي قرار گرفته است. با استفاده از نتايج حاصل از تحليل هاي موجود در سيستم اطلاعات جغرافيايي و نتايج بررسي هاي وضع موجود در محله، پيشنهادهايي براي مکان گزيني فضاي سبز عمومي و بر اساس سلسله مراتبي کارکردي اين نوع کاربري ارائه گرديده است.

واژگان کلیدی

مکان یابی، فضای سبز عمومی، سر اسیاب ملارد، کاربری اراضی شهری و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه فرمایید.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=172206

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید