تدوين برنامه مديريت بحران آتش سوزي جنگل با تکنولوژي GIS&RS

تدوين برنامه مديريت بحران آتش سوزي جنگل با تکنولوژي GIS&RS

تدوين برنامه مديريت بحران آتش سوزي جنگل با تکنولوژي GIS&RS


آتش سوزي باعث نابودي جنگل ها به عنوان بخش مهمي از محيط زيست، آلودگي هوا و از بين رفتن ثروت ها و امکانات بسياري مي شود و جان انسان هاي ساکن در مجاورت جنگل را با مخاطرات جدي مواجه مي سازد و از مصاديق بحران هاي طبيعي است و مقابله با آن مديريت بحران به شمار مي رود. شناسايي عوامل موثر در وقوع آتش سوزي و پهنه بندي ريسک آن يکي از ابزارهاي اساسي جهت دست يابي به راهکارهاي کنترل و مقابله با آتش سوزي است. کاربردهاي GIS و سنجش از دور در اين حوزه متفاوت و متنوع است و از اين ميان، کاربرد در تعيين ميزان ريسک آتش سوزي نقاط مختلف، شبيه سازي آتش سوزي و مديريت منابع و امکانات در زمان آتش سوزي جنگل، از جمله موثرترين آن ها به شمار مي رود. در اين تحقيق لايه هاي مورد نياز براي تهيه نقشه ريسک آتش سوزي منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ به وسعت 30 هزار هکتار در استان ايلام با تکنيک هاي سنجش از دور تهيه شده. و منطقه را به 7 واحد تقسيم نموده تا در زمان وقوع آتش سوزي بتوان آن ها را مديريت کرد. بنابراين تلفيق نقشه نواحي داراي ريسک بالاي آتش سوزي و واحدها مي تواند راهنماي مفيدي براي مديريت آتش سوزي جنگل باشد و بر اساس آن برنامه مديريت بحران آتش سوزي در مناطق حفاظت شده در سه فاز عمليات مقدماتي يا اقدامات قبل از وقوع (طرح پيشگيري)، اقدامات حين وقوع (طرح مقابله) و عمليات پس از وقوع (طرح بازيابي) تدوين گرديده است.
واژگان کلیدی
اتش سوزی جنگل، تحلیل سلسله مراتبی، سنجش از دور و سامانه اطلاعات مکانی، نقشه ریسک اتش سوزی، مدیریت بحران
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=172806

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

1 نظر

دیدگاهتان را بنویسید