تعيين رويشگاه بالقوه تاغ در منطقه سيستان با استفاده از GIS

تعيين رويشگاه بالقوه تاغ در منطقه سيستان با استفاده از GIS

تعيين رويشگاه بالقوه تاغ در منطقه سيستان با استفاده از GIS


رويش گونه هاي گياهي در يک منطقه تحت تاثير فاکتورهاي محيطي و زيستي آن منطقه مي باشد. به طوری که برای تعيين رويشگاه بالقوه گونه هاي گياهي انجام مطالعاتي در زمينه نيازهاي اکولوژيکي گونه ها و خصوصيات محيطي منطقه مورد مطالعه ضروريست. در اين تحقيق رويشگاه بالقوه دو گونه زرد تاغ (Haloxylon pesicum) و سياه تاغ (Haloxylon aphyllum) در منطقه سيستان با استفاده از تکنيک سامانه اطلاعات جغرافيايي(GIS) تعيين شد. بدين منظور اقدام به بررسي مشخصات رويشگاه هاي جنس يادشده و نمونه برداري از خاک برای تعيين نيازهاي اکولوژيک گونه ها شد. همچنين نقشه هاي موضوعي منطقه تهيه و کار رقومي کردن اطلاعات مربوط به خصوصيات اكولوژيكي برآمده از مطالعه رويشگاهها، در لايه هاي مختلف انجام شد. در نهايت با تلفيق لايه‌هاي اطلاعاتي مختلف براي هر کدام از گونه ها، مشخص گرديد که 3.18% از سطح منطقه مورد مطالعه براي رويش گونه زرد تاغ و 3.53% از سطح منطقه براي رويش گونه سياه تاغ مناسب است. ارزيابي دقت مدل برابر93.3 % به دست آمد.
واژگان کلیدی
زرد تاغ، سیاه تاغ، GIS، رویشگاه بالقوه، احیا مراتع
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=116081

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید