جانمایی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از تکنیک AHP و GIS


برای کاهش آسیب پذیری شهر دربرابر بحران هایی نظیر زلزله، سیل و سایر بحران های طبیعی و غیر طبیعی تنها توجه به ایمنی و مقاومت ساختمان و رعایت اصول مهندسی ساختمان، کفایت نمیکند بلکه لازم است مدیریت بحران به عنوان یکی از حیاتی ترین سطوح مدیریت، وارد امور شهری گردد و به مکان یابی در چارچوب کاربری زمین اهمیت بدهیم. با تاکید بر نحوه استقرار و همجواری کاربری های شهری گامی در جهت کنترل و مهار بحران برداریم. از این رو مکانیابی پایگاه پشتیبان مدیریت بحران با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP جهت وزن دهی معیارها، همپوشانی شاخص IO جهت تلفیق لایه ها و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS الگوی مکان یابی بهینه پایگاه پشتیبان مدیریت بحران را میتوان درنظر گرفت. نتایج بدست آمده اراضی مطلوب و مطلوبیت ضعیف، با کیفیت بی تفاوت، نسبتا مطلوب، کاملا مطلوب معیارهایی شامل 1-شاخص کارایی، 2-سازگاری، 3-ایمنی، و 4- شاخص ویژگی های محیطی میتوان بکار برد.

در همین راستا در جهت افزایش توان و همچنین اهداف مدیریت بحران در کوتاهترین زمان ممکن، نیاز به مهیا کردن بستری عملیاتی مناسب با ساختاری منسجم تحت عنوان (پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران) ضروری می باشد. هدف از ایجاد این پایگاه ها مهیا کردن بسترعملیاتی و تاکتیکی مناسب برای تحقق اقدامات پیشگیری، آمادگی و مقابله در بحران های مختلف بویژه بحران های طبیعی بزرگ نظیر زلزله و به عبارت دیگر تاکتیک پذیرنمودن سیستم مدیریت بحران شهر می باشد.

در نواحی شهری به سبب پیچیدگی فرآیندهای تاثیرگذار و نقش عوامل و شاخص های متعدد در مکان یابی استفاده از GIS به تنهایی سازگارنبوده است.

داده ها و روش ها:

پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و توسعه ای است و ازنظر ماهیت و روش، تجربی می باشد. داده ها از نوع کمی و کیفی می باشد.

در این خصوص به جمع آوری ادبیات علمی در خصوص ماهیت پژوهش شده و سپس نظریه ها رویکردهای موجود و تجربیات جهانی در خصوص برنامه ریزی جهت جانمایی پایگاه پشتیبان مدیریت بحران با استفاده از منابع کتابخانه ای بررسی خواهد شد سپس معیارها و شاخص های تاثیرگذار در دستیابی به مکان های بهینه برای پایگاه پشتیبان مدیریت بحران شناسایی شده و با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP الویت بندی می شوند. بااستفاده از اکسپرت چویس وزن دهی می شود برای رسیدن به اهداف موردنظر اقدام به تهیه نقشه ها و سپس اطلاعات توصیفی در خصوص محدوده مورد مطالعه می شود. لایه های اطلاعاتی از نوع کمی و کیفی است و از شهرداری و مسکن و شهرسازی تهیه می گردد. براساس اطلاعات توصیفی لایه ها و مفهوم فواصل مکانی در محیط GIS با استفاده از ابزار تحلیل فضایی در GIS اقدام به ایجاد لایه های جدید رستر گردید.

معیارهای 7گانه تایید سایت پایگاه مدیریت بحران

1 محل زمین در محدوده ناحیه قرار داشته باشد و نزدیک به کاربری مسکونی

2 پیرامون زمین حداقل فضای باز باشد و ساختمان ای بلند مرتبه نباشد

3 حتی المکان در نزدیکی محل های اسکان موقت باشد

4 دارای شبکه دسترسی موقت باشد

5 در مجاورت ساختمان ها و تاسیسات خطرساز نباشد

6 مالکیت زمین دراختیار شهرداری و سهل الوصول باشد

7 حداقل مساحت زمین 2000 مترمربع باشد

در اینجا سه اصل کلی از اصول مکانیابی علاوه بر مشخصات محیطی منطقه صورت گرفته است

الف) کارایی

ب) سازگاری

ج) ایمنی

د) محیطی

یافته های تحقیق

ایجاد لایه های رستری شاخص ها
دسترسی به شبکه ارتباطی موجود که زیرشاخص دسترسی به شبکه معابر شامل متغیرهای زیر است:

الف) نزدیکی به معابر درجه 1 ب) نزدیکی به معابر درجه 2 ج) نزدیکی به معابر درجه 3

ب) تراکم جمعیتی:تقاضای امداد و نجات هر منطقه رابطه مستقیم با میزان جمعیت ساکن و یا شاغل در آن منطقه دارد به همین خاطر تراکم جمعیت حائز اهمیت است

2- کلاسه بندی لایه های رستری

3تحلیل سلسله مراتبی

4 تلفیق وزن های نسبی با لایه های رستر کلاسه بندی شده

5 تلفیق لایه ها با استفاده از مدل همپوشانی شاخص IO

نتایج:

بررسی معیارها و شاخص ها درمکانیابی پایگاه های پشتیبان مدیریت بحران یکی از مهمترین مراحلی است که باید مورد توجه قرار بدهیم

بدین صورت که هر کاربری برای ارائه خدمات بطور استاندارد نیاز به ویژگی های مکانی استاندارد از قبیل اندازه و ابعاد زمین، موقعیت، شیب، خصوصیات فیزیکی جنس خاک، توپوگرافی و غیره، دسترسی، تاسیسات و تجهیزات، صدا، هوا، و …کاربری همجوار سازگار دارد.

در تعیین نهایی مساحت و موقعیت انها نسبت به سایر گزینه ها حائز اهمیت است

آنچه در مطلوبیت مکان اهمیت دارد مساحت و موقعیت است.

آنچه بعنوان شاخص مکانیابی با استفاده از روش تحلیل محتوا انتخاب شدند عبارتند از نزدیکی به معیار درجه 1، درجه2، درجه3، تراکم جمعیتی، گسل، شیب زمین، فاصله از رودخانه ها و مسیل ها، فاصله از خطوط فشار قوی برق، فاصله از پمپ بنزین و گاز، نزدیکی به مراکز درمانی، آتش نشانی، فضاهای انتظامی و مراکز است.

پیشنهادات:

تصمیم گیران و برنامه ریزان شهری میتوانند با مدل های منطقی نوین و ابزار و سیستم های کارآمد با GIS با سرعت اقدام کنند. به سازمان پیشگیری و مدیریت بحران امکان می دهد علاوه بر پارامترها و ارزش ها به احداث پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران با دقت بیشتری عمل کنند. دو (چند) منظوره سازی احداث شهری، پیش بینی کاربردهای مدیریت بحران درکنار کاربردهای معمول و توجه به ضرورت های شرایط اضطراری و احداث های شهری.

معیارهای ارزیابی با توجه به ویژگی های منطقه مورد نظر تعیین شود.

روش AHP با سادگی و قابلیت انطباق بالا در شرایط مختلف میتواند پاسخگوی برنامه ریزان باشد.

روش AHP معیارها رو اولویت بندی می کند و شهرها و مناطقی که آسیب پذیری بیشتری دارند اولویت اول را در خصوص مراکز اصلی پشتیبان مدیریت بحران و گزینه هایی که در رتبه بندی پایین قرار دارند بعنوان مراکز فرعی اسکان موقت پیشنهاد نمود.

در مکان یابی پایگاه ها میتوان نقش و تاثیر پارامترهای دیگری ازجمله نوع خاک، خطوط لوله گاز رسانی و … مورد بررسی قرار داد.

در صورتی که به لایه های جزئی تری مثل ازجمله نوع و میزان فعالیت گسل، میزان مقاومت قنات ها، بررسی مقاومت لرزه ای خطوط حمل و نقل و … وجود دارد.

پیشنهاد می شود مدیریت نیروی انسانی و منابع در این مراکز بصورتی انجام گیرد که نیروی امدادی به کلیه تخصص ها و تجهیزات لازم در هنگام عملیات امدادرسانی و اسکان مجهز باشند.

 

مقالات داخلی و بین المللی


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

Abstract GISوRSAccept GISوRSAcknowledgments GISوRSAction Research GISوRSAdvisor GISوRSAggregate Impact Factor GISوRSAJCR GISوRSAmerican Psychology Association =APA GISوRSAppendix GISوRSApplied Research GISوRSArabic Journal Citation Reports GISوRSArticle GISوRSAuthors GISوRSBook Chapter GISوRScivilica GISوRSComment GISوRSConclusion GISوRSConference Paper and Abstracts GISوRSData GISوRSDiscussion GISوRSDocumentary- Note or Humanities Style GISوRSEJCR GISوRSElsevier GISوRSEmpirical wavelet transform GISوRSEndNote GISوRSEnglish Journal Citation Reports GISوRSFurther Research GISوRSgisGoogle Scholar GISوRSh-index GISوRSHOTKEYWORDS GISوRSImpactFactor GISوRSindicative GISوRSinformative GISوRSIntroduction GISوRSKeyWords GISوRSLibrary Genesis GISوRSMajor Revise GISوRSMajor Revisions Needed GISوRSManuscript GISوRSMaterials and Methods GISوRSMendeley GISوRSMinor Revise GISوRSModern Language Association =MLA GISوRSOpen Acess GISوRSOriginality GISوRSPAPER GISوRSPaper writing GISوRSPersian Journal Citation Report GISوRSPJCR GISوRSProblem Statement GISوRSProQuest GISوRSReferences GISوRSReject GISوRSResearch (Journal) Paper GISوRSResults GISوRSReview Paper GISوRSReviewer GISوRSRevise GISوRSScholar One GISوRSScopus GISوRSSpringerSubject GISوRSSubmit GISوRSSupervisor GISوRSSupplementary materials/data GISوRSTheses and Dissertations GISوRSUnder review GISوRSVancouver system GISوRSwriting research paper GISوRSآزمون‌های پارامتریک GISوRSآزمون‌های ناپارامتریک GISوRSآشنایی با مقاله و ویژگی های آن GISوRSآموزش GIS در شیرازآموزش صفر تا صد مقاله نویسی GISوRSآموزش قدم به قدم نگارش مقاله علمی GISوRSآموزش کاربردی GIS در شیرازآموزش کاربردی RS در شیرازآموزش مقاله نویسی از ابتدا تا ارسال به ژورنال GISوRSآموزش مقاله ‏نویسی از مبتدی تا پیشرفته GISوRSادیتور GISوRSارتباطات علمی GISوRSارکان مقاله نویسی GIS و RSازمون ارشد GIS و RSازمون دکتری GIS و RSاستاد داور GISوRSاستاد راهنما GISوRSاستاد مشاور GISوRSاسکاپوس GISوRSاشپرینگر GISوRSاصالت موضوع GISوRSاصطلاحات مهم در ارسال مقاله GISوRSاصول جامع مقاله‏نویسی GIS و RSاصول سئو در مقاله نویسی GISوRSاغاز یک مقاله GISوRSاکسپت GISوRSالزویر GISوRSالگوی مقاله نویسی GIS و RSاندنوت GISوRSانواع مقالات علمی GISوRSبهترین روش مقاله نویسی GIS و RSبهترین کلاس GIS در تهرانبهترین کلاس GIS در شیرازبیان مشکلات GISوRSپایگاه اطلاع رسانی سیویلیکا GISوRSپایگاه تامسون GISوRSپایگاه دانلود پایان‌نامه پروکوئست GISوRSپایگاه های پشتیبانی مدیریت بحرانپذیرش یک مقاله GISوRSپیوست GISوRSتحلیل سلسله مراتبی AHPتحلیل فضایی در GISتحلیل محتواتکنیک های کاربردی در مقاله نویسی GISوRSتکنیک‌های آماری GISوRSتیتربندی مقاله GISوRSجانمایی با استفاده از تکنیک AHPجانمایی با استفاده از تکنیکGISجداول و نمودارها درمقالات GISوRSجملات پرکاربرد در نتیجه گیری GISوRSچکيده تمام نما GISوRSچکيده راهنما GISوRSداده های کمیداده های کیفیداوران ژورنال های ISI GISوRSدکتر سعید جوی زادهراز های پژوهشگری GISوRSرهنمودهایی برای نگارش جذاب GISوRSریجکت GISوRSسابمیت GISوRSساختار مقاله نویسی GISوRSساینس دایرکت GISوRSسرقت علمی-ادبی GISوRSسعید جوی زادهسیستم اطلاعات جغرافیایی GISشاخص اچ GISوRSشرکت درکنفرانس‌ها GISوRSشناسایی مجلات معتبر علمی GISوRSشیوه انجمن روانشناسی آمریکا GISوRSشیوه نامه انجمن زبان مدرن آمریکا GISوRSشیوه نامه شیکاگو GISوRSشیوه نامه ونکوور GISوRSشیوه های استناد برون متنی GISوRSشیوه های استناد درون متنی GISوRSضرورت و مزایای مقاله نویسی ISI GISوRSضریب تأثیر جمعی GISوRSضریب تاثیر GISوRSطریقه نوشتن مقاله GIS و RSفن مقاله نویسی و الگوی آن GISوRSفیلم آموزش مقاله نویسی ISI GISوRSفیلم آموزشی GISقواعد مقاله نویسی GIS و RSکامل ترین آموزش مقاله نویسی علمی GISوRSکتاب آموزشی gisکلاسه بندی لایه های رستریکلمات کلیدی GISوRSگزارش نويسي پژوهش GIS و RSگزارش‌های استنادی نشریات انگلیسی GISوRSگزارش‌های استنادی نشریات عربی GISوRSگزارشهای استنادی نشریات فارسی GISوRSگوگل اسکالر GISوRSلغات داغ GISوRSمبانی مقاله نویسی GISوRSمجلات معتبر GISوRSمحتوای اموزشی مقاله GISوRSمدرس مقاله نویسی GISوRSمدل های ریاضی GISوRSمدل همپوشانی شاخص IOمراحل مقاله نویسی GIS و RSمعجون پژوهشگری GISوRSمقالات تحقیقاتی GIS و RSمقاله تاثیرگذار GISوRSمقاله نویسی در word GISوRSمکاتبات بین المللی در پژوهشگری GISوRSمندلی GISوRSموسسه چشم اندازموسسه علمی تحقیقاتینحوه کار با برنامه EndNote GISوRSنحوه کار با سامانه Google Scholar GISوRSنحوه کار با سامانه magiran GISوRSنحوه کار با سامانه WOS GISوRSنحوه کار با سامانه اسکوپوس (Scopus) GISوRSنرم افزار مقاله نویسی latex GISوRSنرم‌افزارهای مدیریت ارجاعات GISوRSنشر آکادمیکنکات ضروری نگارش مطلوب یک مقاله GIS و RSنکات کلیدی در مقدمه نویسی مقاله GISوRSنکات مورد نظر ادیتور ژورنال GISوRSنگارش آکادمیک GISوRSنگارش مقاله مروری GISوRSوزن دهی معیارها

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید