جغرافیا در آمار کلاسیک و آمار فضایی


در آمار کلاسیک (غیر مکانی) فرض بر این است که مشاهدات جغرافیایی در شرایط یکسان و به صورت مستقل از هم جمع­آوری شده­اند. به عبارتی هر آزمایش از آزمایش­های قبلی و بعدی مستقل است. استقلال يک فرض راحت و مناسب است و بسياري از تئوري­هاي آماري – رياضي را قابل فهم مي­کند (بهبودیان، 1384). فرض استقلال کمک زیادی به تسهیل مبانی نظری می­کند؛ اما در عمل ممکن است این فرض ما را از واقعیت دور کرده و موجب از بین رفتن اطلاعات زیادی شود. با اين وجود مدل­هايی که وابستگی آماری را شامل می­شوند، اغلب واقعی­تر هستند و………….ادامه مطلب در کتاب جغرافیای محاسباتی

مولفین: سعید جوی زاده، ساره حدادی

انتشارات آکادمیک، 1398

تلفن تماس سفارش کتاب: 07132341477-09382252774

سایت انتشارات: http://www.academicpress.co/

سایت آموزشی: http://crsgroup.ir

آمار کلاسیک، جغرافیای محاسباتی، داده های مکانی، آمار فضایی، زمین آمار، آمار، جغرافیا، سعید جوی زاده، موسسه چشم انداز، درون یابی، آماره موران، خودهمبستگی فضایی، رگرسیون، درونیابی، روش های آماری، شاخص های آماری، روش آماری غیر مکانی، طبقه ­بندی داده ­ها، Geocomputatiom،

آموزش آمار فضایی


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

CHICROSSTABSGeocomputatiomLOGISTIC REGRESSIONPEARSON CORRELATIONSPSSSQUARE TESTآزمونآزمون تیآزمون تی مستقلآزمون خی دوآزمون کای اسکوئرآزمون کای اسکورآزمون کروسکال والیسآزمون های ناپارامتریآزمون ویلکاکسونآمارآمار فضاییآمار کلاسیکآمار ناپارامتریکآماره مورانآموزشآموزش GIS در شیرازآموزش SPSSآموزش آموس AMOSآموزش پایان نامهآموزش کاربردی GIS در شیرازآموزش کاربردی RS در شیرازآموزش لیزرل LISRELآموزش نرم افزار SASآموزشگاه روش تحقیق در شیرازاعتبارامارانجام پایان نامهانحراف معیارانواع روش تحقیقبهترین کلاس GIS در تهرانبهترین کلاس GIS در شیرازپایان نامهپردازش داده هاپرستاریتجزیه و تحلیل آماریتجزیه و تحلیل همبستگیتحقیق کمیتحقیق کیفیتحقیقاتیتحلیل واریانستدریستدریس روش تحقیق در شیرازتستتفسیر همبستگیتیجزوهجزوه روش تحقیق در شیرازجغرافیاجغرافیای محاسباتیچشم اندازخلاصهخودهمبستگی فضاییداده های مکانیدرون یابیدرون‌یابیدفترچه آزموندکتر سعید جوی زادهدکتریدورهدوره روش تحقیق در شیرازدوطرفهرتبه های برتر روانشناسیرگرسیونروانشناسیروش آماری غیر مکانیروش تحقیقروش تحقیق تاریخیروش تحقیق تجربیروش تحقیق توصیفیروش تحقیق در علوم انسانیروش تحقیق علی- مقایسه‌ایروش تحلیل محتواروش شناسیروش های آماریزمین آمارسعید جوی زادهسنجش رواییشاخص های آماریشیرازطبقه ­بندی داده ­هاطرح های آزمایشیعلمیعلوم تربیتیفریدمنفصل 4 پایان نامهفیلم آموزشی GISفیلم روش تحقیق در شیرازفیلم کارگاه آمار و روش تحقیقکارشناسی ارشدکارشناسی ارشد روانشناسیکارشناسی ارشد مشاورهکارگاهکارگاه آمار و روش تحقیق 1397کارگاه روش تحقیقکارگاه روش تحقیق در شیرازکتابکتاب آموزشی gisکتاب روش تحقیق در شیرازکروسکال والیسکلاسکلاس روش تحقیق در شیرازگروه آموزشی موسسه چشم اندازمثالمثال SASمثال عملیمدل سازیمدل سازی معادلات ساختاریمعادلات ساختاریمقاله نویسیمقایسه میانگینمقایسه میانگین اثر متقابلموسسهموسسه چشم اندازموسسه روش تحقیق در شیرازموسسه علمی تحقیقاتیمیانگینهمبستگی جزئیهمبستگی ناپارامترییکطرفه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید