دوره آموزشی : تحلیل مکانی پیشرفته در GIS


دوره آموزشی :

تحلیل مکانی پیشرفته در GIS

Advanced spatial analysis in GIS

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

مولف کتاب های سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور(RS)

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس:

شیراز-خیابان برق-کوچه یک

سرفصل دوره آموزشی:

مروری بر تحلیل گرهای مکانی

توابع حریم

توابع همسایگی

توابع فاصله

توابع جبر نقشه

عملگرهای منطقی

زمین آمار

آمار مکانی

تحلیل اکتشافی داده های مکانی

خود همبستگی فضایی

وابستگی فضایی

تشخیص آنومالی و نقاط بحرانی

تداخل های مکانی فضایی

فرایندها و الگوهای مکانی

مدلسازی مکانی

نتیجه گیری های فضایی و مکانی

مدلسازی های مکانی در زمین آمار

روش های داده مبنا در مدل های پیشرفته فضایی –مکانی

خوشه های فضایی

شبکه عصبی و منطق فازی در داده های مکانی و فضایی

تحلیل پروژه های مکانی و فضایی

تحلیل روند ها

بررسی توزیع نرمال داده های فضایی

انواع مسائل مکانی و الگوریتم های بهینه سازی

ابزارها و نرم افزار های موجود

داده کاوی مکانی

قوانین همبستگی و وابستگی ها

طبقه بندی،خوشه بندی و منطقه بندی

ابزار های و کاربردهای داده کاوی در مسائل مکانی

دوره آموزشی ویژهدوره های کاربردی GIS و RS

gisGIS سه بعدیآنومالیارکان پروژهالگوهابهینه سازی مکانیپالایش دادهپایگاه اطلاعات مکانیپنجره ایپیش بینیپیش پردازشتبدیل دادهتحلیل اکتشافیتحلیل مکانیتداخل مکانیتهرانتوابعتوابع فاصلهتوابع همپوشیتوابع همسایگیجبرحریمخودهمبستگی فضاییخوشه بندیداده کاویداده های مکانیدستورالعمل های اجراییدکتر سعید جوی زادهدیداری سازیذخیره سازیروش های آماریزمین آمارزیرساخت داده مکانیسعید جوی زادهسلسله مراتب SDIسیستم اطلاعات مکانیشیرازعکسعملگرهای برداریعملگرهای رستریفرآیندفهرست گذاری داده های مکانیکاربرد منطق فازیکاربردهای مدل سه بعدی در GISکارتوگرافیکیمدل فیزیکی پایگاه دادهمدل مفهومی پایگاه دادهمدلسازی روندمدلسازی مکانیمسائل مکانیمفاهیم GISمفاهیم آماریمفاهیم بنیادی پایگاه دادهموسسه چشم اندازموسسه علمی تحقیقاتینتیجه گیری آمارینرمال سازینشر آکادمیکنقاط بحرانینقشهنمایش سه بعدینیازسنجی مکانیهمبستگی مکانیوابستگی

7 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید