دوره آموزشی: تشخیص الگو از تصاویر سنجش از دور


دوره آموزشی :

تشخیص الگو از تصاویر سنجش از دور

Training course:

Pattern recognition from remote sensing Image

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

مولف کتاب های سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور(RS)

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس:

شیراز-خیابان برق-کوچه یک

سرفصل دوره آموزشی:

مقدمه ای بر تشخیص الگو

سیستم های تشخیص الگو

فرایند تشخیص الگو در سنجش از دور RS

تئوری تصمیم گیری بیز در سنجش از دور RS

طبقه بندی با استفاده از قانون احتمالات اولیه در سنجش از دور RS

طبقه بندی با استفاده از قانون احتمالات ثانویه در سنجش از دور RS

طبقه بندی با استفاده ازحداقل ریسک در سنجش از دور RS

تابع توزیه نرمال تک متغیره در سنجش از دور RS

تابع توزیه نرمال چند متغیره در سنجش از دور RS

گران برچوف و فاصله باتاچاریا  در سنجش از دور RS

آزمون گوسی بودن در سنجش از دور RS

برآورد پارامتر آماری در سنجش از دور

برآورد به روش بیشینه احتمال در سنجش از دور RS

روش بیز در سنجش از دور RS

روش ماکزیمم لاکلی هود در سنجش از دور RS

روش غیر پارامتریک در سنجش از دور RS

برآورد تابع چگالی در سنجش از دور RS

برآورد تابع چگالی به روش K و نزدیکترین همسایگی

8 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید