دوره آموزشی: سنجش از دور پارامترهای جوی

Remote Sensing of Atmospheric parameters

مدرس: دکتر سعید جوی زاده

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

آدرس: شیراز، خیابان برق، کوچه یک

تلفن ثبت نام: 07132341477 – 09382252774

آدرس سایت: crsgroup.ir

هدف: هدف از این آموزش آشنایی دانشجویان با مبانی تئوری سنجش از دور پارامترهای جوی و کاربردهای آن میباشد.

سرفصل:

مقدمه ای بر فیزیک و دینامیک فصول

ساختار شیمیایی جو

ساختار دمایی جو

ساختار رطوبتی جو

ترمودینامیک جو، تحول های جوی، تحول آدیاباتیک، نقطه میعان، دمای تر، دمای شبنم، دمای پتانسیل خشک، دمای پتانسیل هم ارز،تولید ابر، نمودار اشتوه، ردگیری توده های جوی

رطوبت مطلق، نم ویژه، نسبت آمیزه،رطوبت نسبی

هم مقدارها و نیروهای گرادیان و کوریولیس

انواع بادها و جبهه های جوی

آشنایی با انواع ابرها

گردش عمومی جو

آشنایی با دهده های ایستگاه های سینوپتیک

تجهیزات جمع آوری داده های جوی در ایستگاه های سینوپتیک و دقت آن ها

پارامترهای مورد اندازه گیری در ایستگاه های سینوپتیک و دوره تناوب آنها

کدها و نحوه شناسایی ایستگاه های سینوپتیک در سطح جهان

آشنایی با رادیو ساوند و رادارهای هواشناسی

اصول فیزیک سنجش از دور پارامترهای جوی

جسم سیاه و قانون پلانک

قانون استفان بولتزمن

قانون جابجایی وین-استفان

گسیلندگی سطوح

گسیلندگی طیفی و باندی سنجنده های مختلف

قوانین فیزیک در انتقال انرژی و تابش در جو

روزنه های جوی و کاربرد آنها در اصلاح اثر جو

آشنایی با الگوریتم های تفسیر و استخراج اطلاعات جوی از تصاویر ماهواره ای

ضخامت نوری(عمق اپتیکی) و روش های محاسبه و استخراج اطلاعات جوی از تصاویر ماهواره ای

استخراج اطلاعات از باندهای حساس به بخارآب جوی در سنجنده های مختلف اپتیکی، حرارتی و مایکروویو

استخراج اطلاعات در رابطه با سایر گازهای جوی در سنجنده های مختلف

استخراج اطلاعات در رابطه با هواویزه جوی در سنجنده های مختلف

استخراج اطلاعات در رابطه با ابر و خصوصیات فیزیکی آن ها از تصاویر ماهواره ای در باندهای مختلف

روش های تشخیص ابر در مقیاس زیرپیکسل

روش های استخراج پروفایل دما و رطوبت جو

روش های تشخیص و استخراج اطلاعات وارونگی، منابع آلاینده، ساختار دینامیکی طوفان ها، پروفایل فشار، فشار و دمای بالای جو

آشنایی با روش های اصلاح اثر جو در تصاویر ماهواره ای

دوره های کاربردی GIS و RS

آشنایی با الگوریتم های تفسیر در سنجش از دورآشنایی با انواع ابرها در سنجش از دورآشنایی با داده های ایستگاه های سینوپتیکآشنایی با رادیو ساوند سنجش از دوراستخراج اطلاعات جوی در سنجش از دوراستخراج اطلاعات در رابطه با ابراستخراج اطلاعات در سنجش از دوراستخراج وارونگی در سنجش از دوراصول فیزیک سنجش از دورانواع بادها در سنجش از دورایستگاه های سینوپتیک در سنجش از دورایستگاه های سینوپتیک در سنجش از دور دقت در سنجش از دورپارامترهای جویپارامترهای جوی در سنجش از دورپارامترهای جوی سنجش از دورپارامترهای مورد اندازه گیری در سنجش از دورپروفایل فشار در سنجش از دورتابش در جوتحول آدیاباتیکتحول های جویترمودینامیک جو در سنجش از دورتشخیص وارونگی در سنجش از دورتصاویر ماهواره ای در سنجش از دورتولید ابرجبهه های جوی در سنجش از دورجسم سیاه در سنجش از دورجمع آوری داده های جوی در سنجش از دورحرارتی در سنجش از دورخصوصیات فیزیکی ابرها در سنجش از دوردکتر سعید جوی زادهدمای بالای جودمای پتانسیل خشکدمای پتانسیل هم ارزدمای تردمای شبنمدوره آموزشی سنجش از دوردوره تناوب در سنجش از دوررادارهای هواشناسی در سنجش از دورردگیری توده های جویرطوبت جو در سنجش از دوررطوبت مطلقرطوبت نسبی در سنجش از دورروزنه های جوی در سنجش از دورروش های استخراج اطلاعات جوی از تصاویر ماهواره ایروش های اصلاح اثر جو در تصاویر ماهواره ایساختار دمایی جوساختار دینامیکی طوفان ها در سنجش از دورساختار رطوبتی جوساختار شیمیایی جوسنجنده های مختلف در سنجش از دورضخامت نوری(عمق اپتیکی) در سنجش از دورقانون استفان بولتزمن در سنجش از دورقانون پلانک در سنجش از دورقانون جابجایی وین-استفان در سنجش از دورقوانین فیزیک در انتقال انرژی در سنجش از دورکاربرد روزنه های جوی  در اصلاح اثر جوکاربردهای سنجش از دورکدها در سنجش از دورکوریولیس در سنجش از دورگردش عمومی جو در سنجش از دورگسیلندگی سطوح در سنجش از دورگسیلندگی طیفی در سنجش از دورمایکروویو در سنجش از دورمبانی تئوری سنجش از دورمنابع آلاینده در سنجش از دورموسسه چشم انداز هزاره سوم مللنحوه شناسایی ایستگاه های سینوپتیک در سطح جهاننسبت آمیزهنقطه میعاننم ویژهنمودار اشتوهنیروهای گرادیان در سنجش از دورهم مقدارها در سنجش از دورهواویزه جوی در سنجنده های مختلف

7 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید