دوره آموزشی: هستی شناسی مکانی و کاربرد  وب معنایی در دانش مکانی


دوره آموزشی :

هستی شناسی مکانی و کاربرد  وب معنایی در دانش مکانی

Training course:

Spatial ontology and application semantic web in spatial knowledge

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

مولف کتاب های سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور(RS)

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس:

شیراز-خیابان برق-کوچه یک

سرفصل دوره آموزشی:

مروری بر تاریخچه ،تعاریف و اهمیت موضوع

هستی شناسی ontology

احزای هستی شناسی

اصول متعارف (Axioms)

نمونه ها (Instances)

ارتباطات (Relations)

مفاهیم (Concepts)

انواع هستی شناسی

Generic ontology

Meta data ontology

Domain ontology

Method ontology

Representable ontology

ایجاد هستی شناسی

Ontology

Ontology encoding

Ontology capture

Ontology scope

Ontology documentation

Ontology evaluation

Ontology integration

فناوری هستی شناسی نرم افزار ها و ابزار ها

هم تراز یابی هستی شناسی

Ontology alignment

ناهمگونی واژه ای

ناهمگونی معنایی

Semantic heterogeneity

ناهمگونی عملی

روش های پایه

نام مبنا

ساختار مبنا

نمونه مبنا

معنایی

وب معنایی

لایه های وب معنایی

Semantic web layer

Unicode-URL

XML

RDF

Ontology

Logic

Proof

Trust

ابزار های وب معناییOWL

موتورهای جست و جوی معنایی

Semantic web engine

دولت الکترونیک

چالش های دولت الکترونیک

تعامل پذیری

جست و جوی معنایی

نقش هستی شناسی مکانی و وب معنایی در ایحاد دولت الکترونیک

کاربرد منطق در هستی شناسی

منطق گزاره ایی

استنتاج منطقی

معنا در استنتاج معنایی

هستی شناسی برای مکان یابی

کاربرد وب معنایی در مدیریت دانش مکانی

کاربرد وب معنایی در سامانه های موبایل

کاربرد وب معنایی در علوم زیستی

کاربرد وب معنایی در جغرافیا

کاربرد وب معنایی در زمین شناسی

کاربرد وب معنایی در جامعه شناسی

کاربرد وب معنایی در محیط زیست

کاربرد وب معنایی در عمران و نقشه برداری

کاربرد وب معنایی در شهرسازی و برنامه ریزی شهری

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید