روشي براي محاسبه مساحت واقعي اراضي با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)

روشي براي محاسبه مساحت واقعي اراضي با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)

روشي براي محاسبه مساحت واقعي اراضي با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)


در اين پژوهش که در بخشي از جنگل آموزشي و پژوهشي خيرودکنار دانشکده منابع طبيعي، با شيب متوسط 76 درصد، به انجام رسيد روشي براي برآورد مساحت واقعي با استفاده از شيب ارايه گرديد که کاربرد فراواني در مديريت منابع طبيعي دارد. تجزيه و تحليل آماري داده هاي جمع آوري شده، ارتباط معني داري بين هر دو سطح تصويري و سطح واقعي با شيب منطقه را نشان داد. اما بين خود اين دو عامل ارتباط معني داري ديده نشد. معني دار نبودن اختلاف سطح واقعي و سطح تصويري تاييدي بر اثر توام سطح تصويري و شيب بر سطح واقعي است. براي تعيين مساحت واقعي، مي توان در معادله ارايه شده توسط نويسندگان (معادله 1) از ميانگين شب منطقه استفاده کرد. هر چند به منظور افزايش دقت، برآورد شيب تک تک سلول ها به ميانگين شيب آنها ارجحيت دارد. نمودارهايي (5 و 6) ارايه شده است که با در اختيار داشتن هر يک از عوامل شيب يا درصد اختلاف سطح به سادگي مي توان عامل بعدي را تعيين کرد. تا شيب 55 درصد، اختلاف مساحت واقعي و تصويري کمتر از ده درصد سطح تصويري است.
واژگان کلیدی
محاسبه مساحت، مساحت واقعی، مساحت تصویری، سامانه اطلاعات جغرافیایی
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=82243

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید