روش طبقه بندی درخت تصمیم گیری


روش طبقه بندی درخت تصمیم گیری

اســتفاده از روش طبقه بندی درخــت تصــميم گیری در ســنجش از دور بوسيله متخصصـين ايـن رشـته در دهـه 1970 مـورد ارزيـابي قـرار گرفـت. در سالهاي اخير كاربرد اين روش به صورت تدريجي بـه سمت علوم طبيعي وارد شده و در طبقه بندي پوشـش اراضي، عملكرد موفقيـت آميـزي از خـود نشـان داده است
در اغلـب روشهـاي طبقـه بنـدي تـك مرحلـه اي تصاوير مـاهواره اي، ماننـد روش حـداكثر احتمـال يـا در مورد هر پيكسل فقـط يـك 25 حداقل فاصله (MD) تصميم اتخاذ ميگردد، در نتيجه¬ي اين تصميم، پيكسل به يكي از كلاسهاي موجود تعلق ميگيرد. در كنار اين روشها، روشهـاي طبقـه¬بنـدي چنـدمرحلـه¬اي هـم امكانپذيرند، بدين ترتيب كه مجموعه¬اي از تصميمات اتخاذ مي¬شوند تا پيكسل به درستي طبقه¬بندي شود. از معمـولتـرين روشـهاي طبقـه¬بنـدي چنـدمرحلـه¬اي، خوارزميك درخت تصميم گيري است. ايـن دسـته از طبقه¬بندي كننده¬هاي مرتبط با هم تشكيل مي¬شوند كـه هيچكدام به تنهايي نمي¬توانند امر طبقه¬بندي تصـوير را بطور كامل انجام دهند بلكه هر مؤلفه طبقه¬بندي كننده، تنها قسمتي از كار را انجام ميدهد. يك DT ،نمايشـي از شاخه¬ها و گره هاست كه هر گره بـه مجموعـه اي از پاسخ هاي ممكن منتهـي مـي گـردد. سـه امـر مهـم در طراحي روش DT بايد در نظر گرفته شوند: يـافتن ساختار بهينـه بـراي شـاخه، انتخـاب زيرمجموعـه مطلوب خصوصيات در هر گره و انتخـاب قاعـده تصــميم بــراي اســتفاده در هــر گــره  در روش درخت تصـميم، يـك سـاختار شـاخه اي بهينه با كمترين ميزان نرخ خطا مـي توانـد بـا حـداقل تعداد گرهها فرض شـود. همچنـين بايـد بـه اشـتراك كلاسها و اينكه چه تعداد شاخه و لايه مورد استفاده قرار مي گيرند به قدر كافي توجه كرد. از آنجـايي كـه تعداد ساختارهاي شاخهاي ممكن، حتـي بـراي تعـداد نسبتاً كمي از كلاسها مي تواند زيـاد باشـد، طراحـي يك طبقهبندي كننده مطلوب بسيار دشوار خواهد بـود .در ايـن روش كـارايي و صـحت طبقه بندي شديداً بـه انتخـاب شـاخه هـا بسـتگي دارد. براي آسانتر نمودن كار طراحـي شـاخه هـاي تصـميم گيري غالباً از روش دودويي استفاده مي شود. توانـايي جداسازي كلاسهـا ضـرورتاً بـا بـه كـارگيري روش دودويـي تضـعيف نمـيشـود، چـون يـك DT كلـي ميتواند به شكل مناسبي به شاخههاي دودويي معـادل با آن تبديل شود، بدون اينكه كـاهش دقتـي صـورت پذيرد. به صورت كلي در روش DT ، دانش تحليلگـر در ساختاربندي شاخه ها نقش مـوثري دارد. همچنـين مي توان با دخالت دادههاي مرتبط با توپوگرافي ماننـد ارتفاع، شيب، جهت شـيب و حتـي دادههـاي اقليمـي مانند دما در روش DT دقت آنرا ارتقاء داد. نتــايج حاصــل از طبقــه بنــدي بــا اســتفاده از خوارزميك حداكثر احتمال به صورت شاخه اي در هر قسمت، يك پوشـش خـاص از اطلاعـات موجـود در تصوير را استخراج و جدا ميكند. در هر نقطه انشعابي يــا گــره مربــوط بــه DT بــا اســتفاده از قواعــد يــا شاخصهاي تعريف شده، پوشش خاصي از اطلاعات تصوير شناسايي و مجزا ميگـردد.

6 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید