روند تغييرات الگوي مورفولوژيکي رودخانه خرم آباد با استفاده از RS ،GIS و Auto Cad

روند تغييرات الگوي مورفولوژيکي رودخانه خرم آباد با استفاده از RS ،GIS و Auto Cad

روند تغييرات الگوي مورفولوژيکي رودخانه خرم آباد با استفاده از RS ،GIS و Auto Cad


خصوصيات مورفولوژي رودخانه ها به واسطه ويژگي پوياي آن، همواره دچار تغييرات هستند و اين تغييرات مي تواند بر سازه هاي بناشده در حاشيه رودخانه ها، زمين هاي کشاورزي و غيره آثار منفي بگذارد. در اين پژوهش، مورفولوژي قسمتي از رودخانه خرم آباد در استان لرستان از روستاي چغاخندق تا روستاي غلامان سفلي به طول 19.5 کيلومتر بررسي شده است. با استفاده از عکس هاي هوايي سال 1334، تصاوير سنجنده TM ماهواره Land Sat سال 1377 و تصاوير Aster سال 1384 مسير رودخانه در سه دوره زماني و در محيط نرم افزار Arc GIS رقومي شده است؛ در مرحله بعد در محيط نرم افزاري Auto Cad پارامترهاي هندسي رودخانه مانند طول موج، طول دره، ضريب خميدگي، زاويه مرکزي و شعاع دايره مماس بر قوس ها، براي بررسي تغييرات با روش برازش دايره هاي مماس بر قوس رودخانه اندازه گيري شده است. در ادامه با نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل هاي آماري بر روي پارامترهاي هندسي صورت گرفته است. نتايج مطالعه اين پارامترها و مقايسه آن ها در سه بازه زماني مورد بررسي نشان مي دهد در اين محدوده تعداد 17 مئاندر از سال 1334 تا سال 1377 حذف شده و تعداد مئاندرها از سال 1377 تا سال 1384 از 51 به 53 افزايش يافته است. مقادير پارامترهاي هندسي به دست آمده در سه دوره نيز تغييرات شکل و پلان رودخانه را نشان مي دهد. اصلي ترين دليل اين تغييرات، تغيير کاربري اراضي اطراف رودخانه و به طور کلي دخل و تصرف انسان در بستر رودخانه است.
واژگان کلیدی
ژئومورفولوژی، مورفولوژی رودخانه، خرم اباد، پارامترهای هندسی، تغییر کاربری اراضی
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=137997

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید