آمارفضایی-جلد-یک

آمارفضایی-جلد-یک


رگرسیون موزون جغرافیایی

یکی از روش¬های دستیابی به دقت بالاتر در تحلیل روابط فضایی، روش رگرسیون موزون جغرافیایی می¬باشد. این روش نخستین بار در دهه اخیر توسط فوترینگام ، چالتون و برانسدون ، اساتید دانشگاه بریتانیا معرفی و در سال 1991 برای بررسی عوامل تأثیرگذار در قیمت منازل مسکونی لندن مورد استفاده قرار گرفت. این روش کاربردهای متنوعی در شناسایی و تحلیل متغیرهای محلی داشته و در مدل¬سازی¬های مکانی برنامه-ریزی شهری و منطقه¬ای، محیط¬شناسی، ژئوماتیک، جغرافیا و … استفاده شده است. رگرسیون موزون جغرافیایی معمولاً برای مدل¬سازی فرآیندهای ناهمگن مکانی به کار می¬رود (فوترینگام و همکاران، 2002). همان طور که گفته شد ناهمگنی مکانی بیانگر این است که در هر نقطه (مختصات جغرافیایی) به دلیل وابستگی پارامترها یا ضرایب مدل نسبت به مکان رابطه¬ای متفاوت بین متغیر وابسته و مستقل وجود دارد. روش رگرسیون موزون جغرافیایی بر این ایده استوار است که پارامترها یا ضرایب مدل را می¬توان در هر نقطه از فضا یا مکان مورد مطالعه برآورد کرد. فرض کنید تعدادی نقطه که دارای مختصات (u,v) هستند، در محدوده مورد مطالعه وجود دارند. در این صورت

این مدل را می¬توان با حداقل مربعات برازش کرد تا از آن طریق ضرایب مکان (u,v) را تخمین زد. وزن¬دهی به گونه¬ای تنظیم شده است که داده¬های نزدیکتر به(u,v) وزن بیشتری نسبت به داده¬های دورتر دریافت می¬نمایند. معمولاً (u,v) مکانی است که داده در آنجا جمع¬آوری شده است. این کار امکان می¬دهد که ضرایب رگرسیون برای کلیه نقاط به طور جداگانه محاسبه شوند. بنابراین مدل کلی رگرسیون موزون جغرافیایی به صورت زیر تعریف می¬شود.

برگرفته از کتاب آمار فضایی(تحلیل داده های مکانی )نویسندگان:سعید جوی زاده ساره حدادی، محمد صادق درانی نژاد انتشارات آکادمیک
برای اولین بار در ایران:
دوره آموزشی آمار فضایی (تحلیل داده های مکانی)
(جغرافیازمین شناسی کشاورزی محیط زیست و…)
مدرس:
دکتر سعید جوی زاده و مهندس مینا حدادی
طول دوره :
دور روز(16 ساعت )
تلفن:
07132341477
09382252774
آدرس:
شیراز –خیابان برقکوچه یکموسسه چشم انداز
سرفصل دوره :
آشنایی با نرم افزار ARCGIS،وGEODA
آشنایی با داده های مکانی و فضایی
مدلسازی فضایی در منطقه مورد مطالعه
آشنایی با آمار فضایی و کاربرد های آن در هزاره سوم
تفاوت آمار کلاسیک با آمار فضایی همراه با مثال های کاربردی
تحلیل اکتشافی داد ها و تفسیر و کاربرد و انجام آن در نرم افزار های مربوطه
روابط فضایی و همبستگی :
آشنایی با فاصله اقلیدسی
آشنایی با فاصله منهتن
آشنایی با روش های مفهوم سازی رابطه فضایی
روش معکوس فاصله
– روش مربع معکوس فاصله
– روش محدوده فاصله ثابت
– روش منطقه تاثیر گذاری
– روش زمان سفر
– روش نزدیکترین همسایگی
روش مجاورت فضایی
تحلیل الگوها
میانگین نزدیکترین فاصله همبستگی (مبانی آماری ،آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)
خوشه های زیاد /کم (مبانی آماری ،آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)
خوشه های فضایی چند جمله ای (مبانی آماری ،آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)
خود مبستگی فضایی( مبانی آماری ، آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)
تهیه نقشه های خوشه ها :
تحلیل خوشه و ناخوشه(تعریف، مبانی آماری ، آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)
تحلیل لکه های داغ (تعریف، مبانی آماری ، آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)
اندازه گیری توزیع جغرافیایی:
عارضه مرکزی(تعریف، مبانی آماری ، آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)
توزیع جهت دار (تعریف، مبانی آماری ، آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)
میانگین جهت خطوط(تعریف، مبانی آماری ، آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)
میانگین مرکزی (تعریف، مبانی آماری ، آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)
– فاصله استاندار (تعریف، مبانی آماری ، آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)
رگرسیون موزون جغرافیایی

آشنایی با مفاهیم کواریانس ،همبستگی و رگرسیون
اشکالات عمده در رگرسیون کلاسیک (خطی و چندگانه و…)
آشنایی با انواع خطاها و بررسی آنها
آشنایی با رگرسیون موزون جغرافیایی
کارهای عملی :
انجام چند پروژه کاربردی بصورت عملی و گام به گام همراه با انجام آنها در نرم افزار های مربوطه
سعید جوی زاده ,فاصله استاندار, آشنایی با مفاهیم کواریانس ،همبستگی و رگرسیون, تحلیل خوشه و ناخوشه, خوشه های فضایی چند جمله ای, میانگین جهت خطوط, میانگین مرکزی,آمار فضایی, آمار کلاسیک,آموزش آمار فضایی, اندازه گیری توزیع جغرافیایی,تحلیل الگوها, تحلیل اکتشافی داد ها, تحلیل لکه های داغ, تدریس خصوصی امار فضایی, تهیه نقشه های خوشه ها, توزیع جهت, جزوه آمار فضایی,جوی زاده, خود مبستگی فضایی, خوشه های زیاد /کم, داده های آمار فضایی,دوره امار فضایی, رابطه فضایی, روابط فضایی و همبستگی, روش معکوس فاصله, رگرسیون وزنی جغرافیایی, زمین آمار,سعید, شیراز, عارضه مرکزی, عکوس فاصله,فاصله اقلیدسی, فاصله منهتن, فیلم آمار فضایی,مدلسازی فضایی, کارگاه,کارگاه آمار فضایی, کتاب آمار فضایی,نرم افزار آمار فضایی,داده های امار فضایی,آموزش امار فضایی,دوره آمار فضایی,کلاس آمار فضایی,کلاس آمار فضایی,کاربرد آمار فضایی در بهداشت, کاربرد آمار فضایی در زمین شناسی, کاربرد آمار فضایی در اقلیم شناسی, کاربرد آمار فضایی در کشاورزی, کاربرد آمار فضایی در اقتصاد, کاربرد آمار فضایی در جغرافیا, کاربرد آمار فضایی در محیط زیست, کاربرد آمار فضایی در برنامه ریزی شهری, کاربرد آمار فضایی در معدن, کاربرد آمار فضایی در آبشناسی, کاربرد آمار فضایی در تکتونیک, کاربرد آمار فضایی در بهداشت,رگرسیون موزون جغرافیایی

دسته‌بندی نشده

آشنایی با مفاهیم کواریانسآمار فضاییآمار کلاسیکآموزش آمار فضاییآموزش امار فضاییاندازه گیری توزیع جغرافیاییتحلیل اکتشافی داد هاتحلیل الگوهاتحلیل خوشه و ناخوشهتحلیل لکه های داغتدریس خصوصی امار فضاییتهیه نقشه های خوشه هاتوزیع جهتجزوه آمار فضاییجوی زادهخود مبستگی فضاییخوشه های زیاد /کمخوشه های فضایی چند جمله ایداده های آمار فضاییداده های امار فضاییدوره آمار فضاییدوره امار فضاییرابطه فضاییرگرسیون موزون جغرافیاییرگرسیون وزنی جغرافیاییروابط فضایی و همبستگیروش معکوس فاصلهزمین آمارسعیدسعید جوی زادهشیرازعارضه مرکزیعکوس فاصلهفاصله استاندارفاصله اقلیدسیفاصله منهتنفیلم آمار فضاییکاربرد آمار فضایی در آبشناسیکاربرد آمار فضایی در اقتصادکاربرد آمار فضایی در اقلیم شناسیکاربرد آمار فضایی در برنامه ریزی شهریکاربرد آمار فضایی در بهداشتکاربرد آمار فضایی در تکتونیککاربرد آمار فضایی در جغرافیاکاربرد آمار فضایی در زمین شناسیکاربرد آمار فضایی در کشاورزیکاربرد آمار فضایی در محیط زیستکاربرد آمار فضایی در معدنکارگاهکارگاه آمار فضاییکتاب آمار فضاییکلاس آمار فضاییمدلسازی فضاییمیانگین جهت خطوطمیانگین مرکزینرم افزار آمار فضاییهمبستگی و رگرسیون

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید