سنجش از دور و مدلسازی آب و هوایی: هم افزایی و محدویت ها

سنجش از دور و مدلسازی آب و هوایی

سنجش از دور و مدلسازی آب و هوایی


معرفی کتاب:

سنجش از دور و مدلسازی آب و هوایی:

هم افزایی و محدویت ها

نویسنده:

مارتین و میخاییل

Title:

Remote Sensing and Climate Modeling: Synergies and Limitations (Advances in Global Change Research S.)

نویسنده:

Martin Beniston, Michel M.Verstraete

چکیده:

این کتاب برای اولین بار تحقیقات پیشرفته در دو حوزه را شامل می شود که عمدتاً مکمل هم دیگر هستند ، اما تاکنون استفاده بهینه از مکمل آنها نشده است: تکنیک های سنجش از دور و مدل های اقلیمی های. مطالبی که در این کتاب ارائه شده است شامل مطالب متنوعی در تکنیک های سنجش از دور ماهواره ای مانند بارگذاری ذرات معلق در هوا ، خصوصیات سطح زمین (نوع و میزان پوشش گیاهی ، بازتابی از برف ، زمین و پوشش گیاهی) ، رطوبت خاک و غیره می باشد.این کتاب درباره  عوامل مهم سیستم آب و هوا و تکامل آن هستند و اغلب در مدل های اقلیمی کم است. از این رو ، مزیت تکنیک های سنجش از دور ، که دارای پوشش جهانی هستند ، برای جامعه مدل سازی آب و هوا آشکار می شود. این کتاب در درجه اول با هدف تحقیقات علمی پیشرفته ، در مقاطع دکتری یا دکتری و پس از آن انجام می شود.

برای دسترسی به کتاب با شماره زیر تماس بگیرید:

09382252774

 

10 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید