طبقه بندی تصاویر در سنجش از دور – بخش دوم

طبقه بندی تصاویر در سنجش از دور

طبقه بندی تصاویر در سنجش از دور


طبقه بندی تصاویر در سنجش از دور از مباحث مهم و کاربردی در سنجش از دور می باشد.در این پست قصد داریم که به ان بپردازیم.

روش نظارت شده

در طبقه بندی با نظارت نوع و مکان برخی از انواع پوشش های زمین مثل منطقه شهری ، کشاورزی و مرداب از قبل شناخته شده هستند.این شناخت از ترکیبی از کار میدانی ، تفسیر عکس های هوایی ، تجزیه و تحلیل نقشه ها و تجزیه شخصی قابل حصول است.کاربر لازم است مکان های مخصوصی را در داده های سنجش از دور که نماینده مناطق یکدستی از این پوشش های زمین شناخته شده هستند ، را معین می کند.این مکان ها را به دلیل خصوصیات طیفی آنها در آموزش الگوریتم طبقه بندی برای تهیه نقشه نهایی ، معمولا مناطق آموزشی می نامند. ابتدا پارامار های آماری یک متغیره و چند متغیره مثل میانگین ، انحراف معیار ، ماتریس های کووریانس ،ماتریس های همبستگی و … برای هر منطقه آموزشی محاسبه می گردند.سپس هر پیکسل )چه در داخل و چه در خارج منطقه آموزشی( مورد ارزیابی قرار گرفته و به کلاسی داده می شودکه آن بیشترین احتمال برای عضویت در آن کلاس باشد.

انتخاب مناطق آموزشی و استخراج آمار آنها:

داده های مناطق آموزشی را می توان با روش های زیر بدست آورد:

جمع آوری اطلاعات میدانی از نوع پوشش زمین به همراه ثبت طول و عرض جغرافیایی

انتخاب داده های آموزشی از طریق رسم پلیگون بر روی تصویر در مانیتور

گسترش داده ها ی آموزشی بر روی تصویر در مانیتور

هر پیکسل در منطقه آموزشی به یک کلاس بخصوص C تعلق دارد.این پیکسل را می توان با یک بردار اندازه گیری (measurement vector) به نام Xc نشان داد. برای جدا کردن مناطق آموزشی می توان از الگوریتم ها استفاده کرد.عمده الگوریتم هایی که برای طبقه بندی وجود دارند از برخی پارامترهای آماری مثل میانگین استفاده می کنند و بر اساس اینکه الگوریتم های ما چه باشند روش های طبقه بندی با نظارت به دسته های زیر تقسیم می گردند:

۱- الگوریتم های طبقه بندی متوازی السطوح: الگوریتم های طبقه بندی متوازی السطوح یکی از پر کاربرد ترین روش های طبقه بندی تصاویر رقومی است. این روش بر اساس قاعده تصمیم گیری و با استفاده از منطق بولین “و/یا” (Boolean logic and Or) است. داده های آموزشی در n باند طیفی برای انجام طبقه بندی مورد استفاده قرار می گیرند .

2- الگوریتم های طبقه بندی حداقل فاصله نسبت به میانگین: این الگوریتم ، یکی از متداول ترین و در عین حال ساده ترین روش های طبقه بندی تصاویر رقومی است. اگر این روش بدرستی اجرا گردد می تواند نتایج طبقه بندی دقیقی که قابل مقایسه با سایر روش های طبقه بندی پیچیده است ، تولید نماید.

3- الگوریتم طبقه بندی حد اکثر احتمال: روش هایطبقه بندی که تا اینجا بحث شده اند بر اساس تعیین مرز های تصمیم گیری در فضای عارضه )باند( و بر اساس distance طیفی کلاس آموزشی هستند.قاعده تصمیم گیری طبقه بندی حد اکثر احتمال مبتنی بر احتمال می باشد.این روش ، هر پیکسل دارای الگوی اندازه گیری X را به کلاس i نسبت می دهد.در صورتی که آن بردار X دارای بیشترین احتمال شباهت به آن کلاس باشد.

سنجش از دور

RSآشنایی با انواع روش های اعتبارسنجی نقشه های طبقه بندی شدهآشنایی با انواع روش های گویاسازی نقشه های طبقه بندی شدهآشنایی با روش تولید Layout و محاسبه مساحت پدیده های مختلف از نقشه های طبقه بندی شدهآموزش پردازش تصاویر ماهواره ایآموزش پردازش رقومی تصاویر ماهواره ایآموزش جامع و کاربردیآموزش سنجش از دورآموزش طبقه بندی تصاویر ماهواره ایآموزش نرم افزار enviاستخراج عوارض ر سنجش از دورالگوریتم های آماری در سنجش از دورانجمن بین المللی تلفیق داده های ماهواره ایبزرگترین مرجع مهندسی جهانبهترین آموزشگاه gisپردازش تصاویر ماهواره ایپردازش رقومی تصاویر ماهواره ایپوشش زمینی در سنجش از دورپیکسل سنجش از دورترکیب داده های سنتینل 1 و لندست 8 برای تولید نقشه کاربری اراضیتعریف سنجش از دور بهترین آموزش انویتوان تفکیک مکانی بالاتوان تفکیک مکانی متوسطتولید نقشه با استفاده از داده های لندستتولید نقشه با استفاده از داده های ماهواره سنتینل 2تولید نقشه پوشش اراضیتولید نقشه پوشش گیاهیتولید نقشه شهریتولید نقشه کاربری اراضیتولید نقشه کاربری با استفاده از داده های مادیستولید نقشه کشاورزیتولید نقشه مخاطرات طبیعیچالش علمیخوشه های طیفی در سنجش از دورداده های راداری و اپتیکیدانشگاهدکتر سعید جوی زادهرشته سنجش از دورروش تولید نقشه کاربری اراضی با استفاده از کدنویسی IDL/ENVIروش طبقه بندی داده های ابرطیفیروش طبقه بندی داده های توان تفکیک مکانی پایینروش طبقه بندی داده های چند طیفیروش طبقه بندی داده های ماهواره ایروش های اعتبار سنجی کمی و کیفیروش های طبقه بندی در سنجش از دورسعید جوی زادهسنجش از دورطبقه بندی بردارهای ماشین پشتیبانطبقه بندی بیشترین شباهتطبقه بندی تصاویر سنجش از دورطبقه بندی تصاویر ماهواره ایطبقه بندی تصاویر هوایی و ماهواره ایطبقه بندی درختیطبقه بندی شبکه های عصبیطبقه بندی عوارضطبقه بندی کمترین فاصلهطبقه بندی و آشکارسازی تغییرات تصاویر ماهواره ایفواید طبقه بندی تصاویرسنجش از دورقابلیت های نرم افزار ArcGIS در آشکار سازی تغییراتقابلیت های نرم افزار ArcGIS در تولید نقشه کاربری اراضیقابلیت های نرم افزار ENVI برای تولید نقشه کاربری اراضیقابلیت های نرم افزار ENVI در آشکار سازی تغییراتکاربری اراضیکد نویسی پروژهکلاس آموزشی استاد بزرگ enviگویاسازی نقشهمؤسسه چشم اندازمتخصص سنجش از دورموسسه چشم انداز هزاره سوم مللموسسه علمی تحقیقاتینرم افزار ENVIنرم افزار انوینشر آکادمیکنقشه های موضوعی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید