فصل 3داده ها، اطلاعات، و مکان یافتن آنها

برای درک نقشه های دیجیتال و نقشه برداری، لازم است آنها را در زمینه محاسبات و فناوری اطلاعات قرار دهیم. ابتدا، این فصل مقدمه‌ای بر بلوک‌های ساختمانی نقشه‌های دیجیتال و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) با تأکید ویژه بر نحوه ذخیره داده‌ها و اطلاعات به‌عنوان فایل در رایانه ارائه می‌کند. دوم، مسائل و ملاحظات کلیدی در ارتباط با اکتساب داده ها و استانداردهای داده ارائه شده است. این فصل با بحث در مورد جایی که داده ها برای استفاده با GIS را می توان یافت به پایان می رسد. این فصل به عنوان پل ارتباطی بین مطالب مفهومی ارائه شده در فصل 1 “مقدمه” و فصل 2 “آناتومی نقشه” و فصل های بعدی است که حاوی بحث های رسمی تر در مورد استفاده و کاربرد GIS است.

5 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید