فصل 4مدل های داده برای GIS

برای تجسم پدیده های طبیعی، ابتدا باید تعیین کرد که چگونه می توان فضای جغرافیایی را به بهترین شکل نشان داد. مدل‌های داده مجموعه‌ای از قوانین و/یا ساختارهایی هستند که برای توصیف و نمایش جنبه‌های دنیای واقعی در رایانه استفاده می‌شوند. دو مدل داده اولیه برای تکمیل این کار موجود است: مدل‌های داده شطرنجی و مدل‌های داده برداری.

10 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید