فصل 8تجزیه و تحلیل جغرافیایی II: داده های شطرنجی

پس از بحث ما در مورد تجزیه و تحلیل داده های ویژگی و برداری، تجزیه و تحلیل داده های شطرنجی آخرین ابزار قدرتمند داده کاوی در دسترس جغرافیدانان را ارائه می دهد. داده های شطرنجی به ویژه برای انواع خاصی از تجزیه و تحلیل مناسب هستند، مانند ژئوپردازش پایه ( بخش 8.1 “ژئوپردازش پایه با رسترها” )، تجزیه و تحلیل سطح ( بخش 8.2 “مقیاس تجزیه و تحلیل” )، و نقشه برداری زمین ( بخش 8.3 “تحلیل سطح: درون یابی فضایی” “ ). اگرچه همیشه درست نیست، اما داده‌های شطرنجی می‌توانند بسیاری از انواع تحلیل‌های فضایی را ساده‌سازی کنند که در غیر این صورت انجام آن بر روی مجموعه داده‌های برداری بیش از حد دست و پا گیر خواهد بود. برخی از رایج ترین این تکنیک ها در این فصل ارائه شده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید