كاربرد GIS در طراحي جاده هاي جنگلي

كاربرد GIS در طراحي جاده هاي جنگلي


جنگل يک مجموعه حياتی است كه هر گونه دخالت شديد مي تواند تعادل آن را به خطر بيندازد، لذا در طراحی و ساخت جاده بايد اصولی را مدنظر قرار داد. در اين تحقيق، عوامل موثر بر مسيريابی مناسب جاده جنگلي با نقشه های رقومی شيب، جهت، ارتفاع، موجودي درختان، تيپ فعلی جنگل و زمين شناسی بررسي شد. سپس با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايی نقشه های ياد شده هم پوشانی گرديد. منطقه مورد مطالعه سري 9 از حوزه 9 شفارود مي باشد. نقشه هاي رقومی مذكور با نرم افزار سامانه اطلاعات جغرافيايی تجزيه و تحليل و به طبقات مورد نياز دسته بندی شدند. پس از تلفيق نقشه ها، واحدهای زيست محيطی همگن به دست آمد و با تكميل اطلاعات زمين شناسی تقسيم بندی طبقات توان انجام گرفت. در آخر نقشه توان رويشگاه براي كاربری مسيريابی تهيه شد. براي طراحی بهينه مسيرهای جاده جنگلی، فناوری سامانه اطلاعات جغرافيايی مورد استفاده قرار گرفت. نتايج نشان داد كه درصد عبور مسير در شبكه جاده پيشنهادی از مناطق با توان يک نسبت به شبكه جاده موجود بيشتر است، ولي درصد عبور جاده از مناطق با حساسيت به فرسايش زياد (توان 3) برعكس بوده است. در نهايت نتيجه گيری شد كه كاربرد اين سامانه در چنين سطحی با تجزيه و تحليل رايانه ای توانسته است در تهيه نقشه طراحی شده مسيرهای بهينه مورد استفاده قرار گيرد.
واژگان کلیدی
سری 9 جنگل شفارود (گيلان)، طراحی شبكه جاده، سامانه اطلاعات جغرافيايی، نقشه توان رويشگاه، نقشه های رقومی، کاربری مسیریابی، مسیریابی بهینه
برای دانود مطلب به لینک زیر رجوع کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=144116

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید