خانه / آمار فضایی(برای مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید) / مبانی نظری نمونه برداری لانه ای

مبانی نظری نمونه برداری لانه ای

مبانی نظری نمونه ­برداری لانه ­ای-موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز

نویسنده :ساره حدادی :نویسنده کتاب های آمار فضایی

درباره ساره حدادی:

ساره حدادی پژوهشگر آمار فضایی در موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل میباشد. مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را به ترتیب در سال 1388 و 1392 در رشته آمار و آمار ریاضی اخذ کرده. اکنون وی دانشجوی دکترای رشته آمار دانشگاه بیرجند است. ایشان از سال 1394 فعالیت خود را با موسسه چشم انداز آغاز نموده است. وی مولف 4 کتاب و چندین مقاله در زمینه آمار فضایی است.
آمار فضایی و کاربردهای آن یکی از موضوعات مورد علاقه وی میباشد.
یکی از ویژگی اصلی ایشان سخت کوشی برای درک مباحثی است که به آن علاقه مند است.

اولین تلاش­ها جهت بسط و توسعۀ شیوه­ های نمونه ­برداری لانه­ ای، توسط یودن و ملیخ صورت گرفت. هدف اصلی آن­ها از به کارگیری نمونه ­برداری تو در تو، توصیف مقیاس مکانی تغییرپذیری متغیرهای مورد مطالعه (برای نمونه، خاک و …) به منظور دستیابی به نمونه­ برداری مؤثر و بهینه بود. بدین منظور، آن­ها به تطبیق طرح نمونه­ برداری سلسله مراتبی کلاسیک، به گونه ­ای که هر مرحله بیانگر فاصلۀ معینی بین نمونه­ها باشد، اقدام نمودند.

یکی از مزایای چنین شیوۀ نمون ه­برداری آن است که تنها در طی یک مرحلۀ تجزیه و تحلیل واریانس، طیف وسیعی از مقیاس­های مکانی را می ­توان مورد پردازش قرار داد. بدیهی است در شرایطی که تغییرپذیری مکانی خصوصیات مورد مطالعه (مانند خاک، و …) سلسله مراتبی باشد و مقیاس­های مختلفی از تغییرات مکانی در فضای نمونه ­برداری حاکم باشند؛ طرح نمونه­برداری لانه­ای بر دیگر طرح­های نمونه­برداری ارجحیت دارد.

به طور کلی، مدل مفهومی تغییرات لانه­ ای بر این پایه استوار است که جمعیت هدف را می­توان در مراحل مختلف و بر اساس یک معیار معین، به طبقات یا سلسله مراتب معین و مشخص، تقسیم کرد. اولین طبقۀ جمعیت که در اولین مرحلۀ طبقه­ بندی حاصل می­ گردد را می­توان در مرحلۀ دوم به زیر طبقات (زیر کلاس­ها) دیگر تقسیم کرد. طبقات یا کلاس­هایی که بدین ترتیب به وجود می­آیند، در واقع، حاصل از طرح طبقه ­بندی (نمونه ­برداری) دو مرحله­ای هستند. بدیهی است که عملیات تقسیط را می­توان در مراحل بعدی نیز ادامه داد. هر مرحله، تشکیل ­دهندۀ طبقه ­ای از مشاهدات یا نمونه ­ها است و هر مشاهده، تنها و تنها متعلق به یک کلاس (لانه) در مرحلۀ مربوط است. بنابراین، مطابق این نظریه، هر مشاهده، در برگیرندۀ تغییرات در مراحل مختلف است.

مدل ریاضی مناسب جهت توصیف مفهوم تغییرپذیری سلسله مراتبی، عبارت از “مدل اثرات تصادفی تجزیۀ واریانس است. در یک طرح نمونه­ برداری شامل  مرحله، مدل تغییرپذیری را می­ توان به صورت زیر نوشت:

که عبارت از مقدار متغیر مورد نظر در واحد در کلاس در مرحلۀ سوم، در کلاس در مرحلۀ دوم و در کلاس در مرحلۀ اول است. میانگین کل است و عبارت از اختلاف بین  و میانگین کلاس در اولین طبقه است. عبارت از اختلاف بین میانگین زیر کلاس در کلاس و میانگین کلاس است وبه همین ترتیب، الی آخر. کمیت بیانگر انحراف مقدار مشاهده شده از میانگین کلاس مربوط در آخرین مرحلۀ تقسیط است.فرض اساسی آن است که کمیت­ های عبارت از متغیرهای تصادفی مستقل مطابق با مراحل به ترتیب، هستند که دارای میانگین ­های صفر و واریانس ­های

می ­باشند. هر مؤلفۀ مربوط به مرحلۀ مورد نظر، در حقیقت، تغییرپذیری متعلق به آن مرحله را توصیف می­کند. مجموع مولفه­های واریانس، عبارت از واریانس کل پدیدۀ مورد بررسی است:

آمار فضایی کاربردی،آمار فضايي،روش‌های اکتشافی،توصیف ،مدل سازی توزیع فضایی،الگوها، فرآیندها،روابط،آمار کلاسیک،روابط فضایی،محاسبات،پدیده های مجاور،نزدیک بودن پدیده ها،متغیر، فاصله ، جهت گیري،ارتباط فضایی، ساختار فضایی،موقعیت مکانی، تأثیرپذیری مکانی،ArcGIS Desktop،جعبه ابزار آمار فضايي،تحلیل توزیع فضایی، توزیع فضایی، خوشه بندی، داده‌های GIS، موسسه علمی تحقیقاتی چشم انداز هزاره سوم ملل، سعید جوی زاده، علوم جغرافیایی، تحلیل فضایی خشکسالی در ایران، سیستم های اطلاعات جغرافیایی، GIS، سنجش از دور، RS، مقدمه ای بر آمار فضایی در ArcGIS 3،معرفی نرم افزار ArcGIS،قابلیت های نرم افزار ArcGIS،مرور اجمالی بر جعبه ابزار آمار فضایی در ArcGIS،دسته ابزار،سنجش توزیع جغرافیایی،دسته ابزار تحلیل الگوها،دسته ابزار تهیه نقشه خوشه ها،دسته ابزار مدل سازی روابط فضایی،سنجش توزیع فضایی با ابزارهای ArcGIS،اندازه گیری مرکزگرایی جغرافیایی،مفهوم و اجرای ابزار عارضه مرکزي،مفهوم و اجرای ابزار مرکز ميانگين،مفهوم و اجرای ابزار مرکز میانه،اندازه گیری درجه‌ پراکندگی و تمرکز عوارض حول يک مرکز با فاصله استاندارد،مفهوم و اجرای ابزار فاصله استاندارد (انحراف معیار فضایی)،خلاصه سازي ویژگیهای فضایی عوارض جغرافیایی با توزیع جهت دار،مفهوم و اجرای ابزار توزيع جهت دار،شاخص توصیفی ميانگين جهت دار،مفهوم و اجرای ابزار ميانگين جهت دار،تحلیل الگوها با ابزارهای ArcGIS،دسته ابزار تحلیل الگوها،کاربردهای تحلیل الگو در تحقیقات علوم مختلف،مفاهیم تحلیل الگو،مفهوم فرضیه صفر،مقدار p،نمرات Z و انحراف استاندارد،تحلیل الگو با ابزار میانگین نزدیکترین همسایگی،مفهوم و اجرای ابزار نزدیکترین همسایگی،تحلیل الگو با روش خود همبستگی فضایی،مفهوم و اجرای ابزار خود همبستگی فضایی،تحلیل الگو از طریق خوشه بندي فضايي چندفاصله اي،مفهوم خوشه بندي فضايي چندفاصله اي،تحلیل الگو از طریق خوشه بندي زیاد / کم،مفهوم و اجرای ابزار خوشه بندي زیاد / کم،تهیه نقشه خوشه ها با ابزارهای ArcGIS،کاربردهای تهیه نقشه خوشه ها در تحقیقات علوم مختلف،تهیه نقشه خوشه ها از طریق تحلیل جستجوی مشابهت،مفهوم و اجرای ابزار جستجوی مشابهت،تهیه نقشه خوشه ها از طریق تحلیل گروه بندی،مفهوم و اجرای ابزار تحلیل گروه بندی،تهیه نقشه خوشه ها با تحلیل لکه داغ،مفهوم و اجرای ابزار تحلیل لکه داغ،تهیه نقشه خوشه ها با تحلیل بهینه لکه داغ مفهوم و اجرای ابزار تحلیل بهینه لکه داغ،ایجاد نقشه های لکه داغ از داده‌های نقطه ای با ابزار تحلیل بهینه لکه داغ،جستجوي داده های پرت در فعالیت فروش املاک با ابزار خوشه بندی و تحلیل داده های پرت،مفهوم و اجرای ابزار خوشه بندی و تحلیل داده های پرت با آماره موران محلي،مدلسازی روابط فضایی باArcGIS،مفهوم و مبانی آماری تحلیل رگرسیون،کاربردهای رگرسیون در تحقیقات علوم مختلف،رگرسیون خطی حداقل مربعات معمولي (OLS)،مفهوم و اجرای ابزار حداقل مربعات معمولی (OLS)،رگرسیون موزون جغرافیایی،مفهوم و اجرای ابزار رگرسیون موزون جغرافیایی،کار با دسته ابزارUtility،مفهوم و اجرای ابزار باند فاصله تا محدوده همسایگی،مفهوم و اجرای ابزار جمع آوري رويدادها،مفهوم و اجرای ابزار صدور ويژگيهاي کلاس عارضه به ASCII،مثال های کاربردی در آمار فضایی،تحلیل نابرابری های فضایی بر پایۀ شاخص-های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی،تحلیل لکه های داغ بر شاخص های سه گانه (اجتماعی، اقتصادی، کالبدی)،تحلیل آمار فضایی بارش ایران،تحلیل اکتشافی داده ها و نتایج،تحلیل الگوی تغییرات درون فصلی بارش ایران،جغرافیا،زمین شناسی،اقتصاد و مدیریت،کشاورزی،برنامه ریزی شهری و شهر سازی،آمار و احتمالات،مهندسی آب،عمران و نقشه برداری

درباره‌ی سعید جوی زاده

دکتر سعید جوی زاده مدیر موسسه علمی تحقیقاتی چشم انداز هزاره سوم ملل و عاشق مجموعه علوم جغرافیایی است. وی معتقد است که دشمنان اصلی بشریت ترس، شک و بی هدفی هستند. کارشناسی جغرافیای طبیعی را در سال 1381 از دانشگاه یزد، کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی محیطی را از دانشگاه خوارزمی در سال 1384 و مدرک دکتری خود را در سال 1398 در رشته اقلیم شناسی از دانشگاه خوارزمی اخذ کرده است. عنوان رساله ایشان "تحلیل فضایی خشکسالی در ایران" است. او متخصص سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور(RS) وآمار فضایی است. از سال 1381 مشغول تدریس در دانشگاه ها و مراکز دولتی و خصوصی است. وی همه ساله کارگاه های تخصصی را برای علاقه مندان به GIS و RS برگزار می کند. کتاب هایی مفید و کاربردی را در زمینه سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور و آمار فضایی را به رشته تحریر درآورده است. هم اکنون نیز بروی سیستم های پهباد و برنامه نویسی پیشرفته در سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور مشغول به فعالیت است. علاوه بر این سعید جوی زاده علاقه مند به مطالعات خشکسالی و بلایای طبیعی است و در زمینه خشکسالی نیز کتاب های متعددی را به رشته تحریر درآورده است. از آرزوهای دکتر جوی زاده همه گیر شدن سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور و آمار فضایی در بین مردم و نهاد هادی تصمیم گیری است.

همچنین ببینید

آموزش کاربردی زمین آمار (Geostatistic)

الگوریتم بهینه سازی نوردیدن و کاربرد آن در نمونه برداری فضایی

الگوریتم بهینه سازی نوردیدن و کاربرد آن در نمونه برداری فضایی-موسسه چشم انداز نویسنده :ساره …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما

Open chat
Powered by
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟