محدودۀ جستجو در نمونه­ برداری فضایی تا چه اندازه می­ تواند وسیع و بزرگ باشد؟

نمونه برداری فضایی

نمونه برداری فضایی


محدودۀ جستجو در نمونه­ برداری فضایی تا چه اندازه می­ تواند وسیع و بزرگ باشد؟

نویسنده :ساره حدادی :نویسنده کتاب های آمار فضایی

درباره ساره حدادی:

ساره حدادی پژوهشگر آمار فضایی در موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل میباشد. مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را به ترتیب در سال 1388 و 1392 در رشته آمار و آمار ریاضی اخذ کرده. اکنون وی دانشجوی دکترای رشته آمار دانشگاه بیرجند است. ایشان از سال 1394 فعالیت خود را با موسسه چشم انداز آغاز نموده است. وی مولف 4 کتاب و چندین مقاله در زمینه آمار فضایی است.
آمار فضایی و کاربردهای آن یکی از موضوعات مورد علاقه وی میباشد.
یکی از ویژگی اصلی ایشان سخت کوشی برای درک مباحثی است که به آن علاقه مند است.

یکی از پرسش­های مهم در نمونه­ برداری فضایی که از مباحث مهم در آمار فضایی محسوب می­شود این است که  محدودۀ جستجو در نمونه ­برداری فضایی تا چه اندازه می­تواند وسیع و بزرگ باشد؟ قبل از پاسخ به این پرسش، بایستی محدودۀ جستجو معرفی شود و بعد به دو اصل حاکم بر تخمینگرهای زمین آماری اشاره کرد:

آمار فضایی

آمار فضایی

برای روش­های تخمینی که فاقد محدودیت در به کارگیری مشاهدات مجاور در تخمین هستند، روش معمول، عبارت از انتخاب نمونه­ ها از طریق تعیین محدودۀ جستجو است. تعریف فضای جستجو از طریق محدودۀ همسایگی با مرکزیت منطبق بر محل تخمین صورت می­گیرد. سمت­گیری و امتدادهای جغرافیایی فضای جستجو، وابسته به الگوی ناهمسانگردی موجود در ساختار پیوستگی مکانی متغیر مطالعه است. چنانچه مقادیر عددی نمونه­ ها در جهت مشخص جغرافیایی، پیوستگی بیشتری از خود نشان دهند، آن گاه سمت­گیری محدودۀ جستجو، به گونه ­ای خواهد بود که محور اصلی آن به موازات جهت حداکثر پیوستگی قرار می­گیرد. بدیهی است که دسترسی به مستندات کافی به منظور تبین و مدلسازی ناهمسانگردی ضروری است. در صورت فقدان ناهمسانگردی، یعنی همسانگرد بودن الگوی پیوستگی مکانی داده­ها، محدودۀ جستجو به شکل فضای دایره مانند تعریف می­گردد. دو اصل مهم حاکم بر تخمینگرهای زمین آماری وجود دارد که:

آمار فضایی

آمار فضایی

– اولاً به کارگیری تعداد بیشتری از نمونه­ های واقع در فضای جستجو، منجر به افزایش حجم و زمان محاسبات می­گردد.

– ثانیاً برقراری فرضیات ایستایی، با به کارگیری نمونه ­های بسیار دور از محل تخمین، بیش از پیش، مورد شک و تردید قرار می­گیرند.

در به کارگیری تخمینگر کریجینگ معمولی، توجه به دو نکتۀ بالا ضروری است. حجم و تعداد محاسبات مورد نیاز جهت دستیابی به اوزان کریجینگ، با توان سوم تعداد نمونه­های مورد استفاده جهت هر تخمین متناسب است. اگر تعداد نمونه­های واقع در فضای جستجو، دو برابر گردند؛ حجم محاسبات، هشت برابر افزایش پیدا می­کنند.

آمار فضایی

آمار فضایی خیلی مهم است

مشکل مربوط به حجم محاسبات را می­توان از طریق ترکیب چند نمونه که در فواصل دورتر از محل تخمین قرار گرفته­ اند، و ایجاد نمونه­ های مرکب مرتفع کرد. در عمل، سیستم محاسباتی کریجینگ را می­توان برای شرایط وجود نمونه­ های مرکب، سازگار و تعدیل نمود؛ به گونه­ای که وزن تخصیصی به یک نمونۀ مرکب، به طور مساوی بین نمونه­ های منفرد تشکیل­ دهندۀ آن توزیع گردد.

آمار فضایی

آمار فضایی

در رابطه با اصل دوم، بایستی خاطر نشان ساخت که استفاده از مدل ایستایی، به کارگیری فضاهای جستجوی بسیار وسیع و بزرگ را توصیه نمی­کند. اگرچه از منظر مدل مورد استفاده توسط تخمینگر، نمونه­های بیشتر (صرف­نظر از فاصلۀ آن­ها تا محل تخمین) همیشه باعث بهبود تخمین می­شوند؛ لیکن صادق بودن آن در شرایط واقعی، همیشه مورد شک و تردید است. به دیگر سخن، با وسیع­تر نمودن پنجرۀ جستجو، مدلسازی نمونه­های دورافتاده ( هر چند درون فضای جستجو) به عنوان پیشامد و نتیجۀ ممکن تابع تصادفی ایستا، بسیار دشوار است. بدین ترتیب، بین واقعیت پدیده و مدل نظری مورد استفاده جهت توصیف آن پدیده، بیش از پیش، دوگانگی و افتراق مفهومی ایجاد می­گردد. بنابراین، با محدود کردن و بهینه­سازی فضا و پنجرۀ جستجو، امکان بیشتری جهت مفهوم­سازی مدل تابع تصادفی ایستا و انطباق آن با واقعیت ذاتی پدیدۀ مورد مطالعه فراهم می­آید. در نتیجه، اختلاف بین خصوصیات آماری پدیده (پارامترها) و آن­هایی که متعلق به مدل هستند (آماره­ها)، به حداقل رسانده می­شود.

آمار فضایی

آمار فضایی

نکتۀ مهم دیگر که ذکر آن ضروری است مربوط به تصور نادرستی است که از فضای جستجو و ارتباط آن با دامنۀ واریوگرام وجود دارد. معمولاً تصور می­گردد که محدوده و شعاع جستجو، نبایستی ماورای مقدار عددی دامنۀ واریوگرام قرار گیرد. تجارب نشان داده­اند که چنان­چه تعداد معدودی نمونه در محدودۀ دامنۀ واریوگرام واقع گردند و سپس، اقدام به افزودن نمونه­های دیگر ( که فاصله­شان با محل تخمین، ماورای مقدار عددی دامنۀ واریوگرام است)، شود؛ آن گاه غالباً بهبود و ارتقای تخمین­های زمین آماری را به دنبال خواهند داشت.

آمار فضایی کاربردی،آمار فضايي،روش‌های اکتشافی،توصیف ،مدل سازی توزیع فضایی،الگوها، فرآیندها،روابط،آمار کلاسیک،روابط فضایی،محاسبات،پدیده های مجاور،نزدیک بودن پدیده ها،متغیر، فاصله ، جهت گیري،ارتباط فضایی، ساختار فضایی،موقعیت مکانی، تأثیرپذیری مکانی،ArcGIS Desktop،جعبه ابزار آمار فضايي،تحلیل توزیع فضایی، توزیع فضایی، خوشه بندی، داده‌های GIS، موسسه علمی تحقیقاتی چشم انداز هزاره سوم ملل، سعید جوی زاده، علوم جغرافیایی، تحلیل فضایی خشکسالی در ایران، سیستم های اطلاعات جغرافیایی، GIS، سنجش از دور، RS، مقدمه ای بر آمار فضایی در ArcGIS 3،معرفی نرم افزار ArcGIS،قابلیت های نرم افزار ArcGIS،مرور اجمالی بر جعبه ابزار آمار فضایی در ArcGIS،دسته ابزار،سنجش توزیع جغرافیایی،دسته ابزار تحلیل الگوها،دسته ابزار تهیه نقشه خوشه ها،دسته ابزار مدل سازی روابط فضایی،سنجش توزیع فضایی با ابزارهای ArcGIS،اندازه گیری مرکزگرایی جغرافیایی،مفهوم و اجرای ابزار عارضه مرکزي،مفهوم و اجرای ابزار مرکز ميانگين،مفهوم و اجرای ابزار مرکز میانه،اندازه گیری درجه‌ پراکندگی و تمرکز عوارض حول يک مرکز با فاصله استاندارد،مفهوم و اجرای ابزار فاصله استاندارد (انحراف معیار فضایی)،خلاصه سازي ویژگیهای فضایی عوارض جغرافیایی با توزیع جهت دار،مفهوم و اجرای ابزار توزيع جهت دار،شاخص توصیفی ميانگين جهت دار،مفهوم و اجرای ابزار ميانگين جهت دار،تحلیل الگوها با ابزارهای ArcGIS،دسته ابزار تحلیل الگوها،کاربردهای تحلیل الگو در تحقیقات علوم مختلف،مفاهیم تحلیل الگو،مفهوم فرضیه صفر،مقدار p،نمرات Z و انحراف استاندارد،تحلیل الگو با ابزار میانگین نزدیکترین همسایگی،مفهوم و اجرای ابزار نزدیکترین همسایگی،تحلیل الگو با روش خود همبستگی فضایی،مفهوم و اجرای ابزار خود همبستگی فضایی،تحلیل الگو از طریق خوشه بندي فضايي چندفاصله اي،مفهوم خوشه بندي فضايي چندفاصله اي،تحلیل الگو از طریق خوشه بندي زیاد / کم،مفهوم و اجرای ابزار خوشه بندي زیاد / کم،تهیه نقشه خوشه ها با ابزارهای ArcGIS،کاربردهای تهیه نقشه خوشه ها در تحقیقات علوم مختلف،تهیه نقشه خوشه ها از طریق تحلیل جستجوی مشابهت،مفهوم و اجرای ابزار جستجوی مشابهت،تهیه نقشه خوشه ها از طریق تحلیل گروه بندی،مفهوم و اجرای ابزار تحلیل گروه بندی،تهیه نقشه خوشه ها با تحلیل لکه داغ،مفهوم و اجرای ابزار تحلیل لکه داغ،تهیه نقشه خوشه ها با تحلیل بهینه لکه داغ مفهوم و اجرای ابزار تحلیل بهینه لکه داغ،ایجاد نقشه های لکه داغ از داده‌های نقطه ای با ابزار تحلیل بهینه لکه داغ،جستجوي داده های پرت در فعالیت فروش املاک با ابزار خوشه بندی و تحلیل داده های پرت،مفهوم و اجرای ابزار خوشه بندی و تحلیل داده های پرت با آماره موران محلي،مدلسازی روابط فضایی باArcGIS،مفهوم و مبانی آماری تحلیل رگرسیون،کاربردهای رگرسیون در تحقیقات علوم مختلف،رگرسیون خطی حداقل مربعات معمولي (OLS)،مفهوم و اجرای ابزار حداقل مربعات معمولی (OLS)،رگرسیون موزون جغرافیایی،مفهوم و اجرای ابزار رگرسیون موزون جغرافیایی،کار با دسته ابزارUtility،مفهوم و اجرای ابزار باند فاصله تا محدوده همسایگی،مفهوم و اجرای ابزار جمع آوري رويدادها،مفهوم و اجرای ابزار صدور ويژگيهاي کلاس عارضه به ASCII،مثال های کاربردی در آمار فضایی،تحلیل نابرابری های فضایی بر پایۀ شاخص-های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی،تحلیل لکه های داغ بر شاخص های سه گانه (اجتماعی، اقتصادی، کالبدی)،تحلیل آمار فضایی بارش ایران،تحلیل اکتشافی داده ها و نتایج،تحلیل الگوی تغییرات درون فصلی بارش ایران،جغرافیا،زمین شناسی،اقتصاد و مدیریت،کشاورزی،برنامه ریزی شهری و شهر سازی،آمار و احتمالات،مهندسی آب،عمران و نقشه برداری

 

آموزش آمار فضایی


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

ArcGIS DesktopgisRSآمار فضاييآمار فضایی کاربردیآمار کلاسیکآمار و احتمالاتارتباط فضاییاقتصاد و مدیریتاقتصادیاقتصادی و کالبدیالگوهااندازه گیری درجه‌ پراکندگی و تمرکز عوارض حول يک مرکز با فاصله استاندارداندازه گیری مرکزگرایی جغرافیاییایجاد نقشه های لکه داغ از داده‌های نقطه ای با ابزار تحلیل بهینه لکه داغبرنامه ریزی شهری و شهر سازیپدیده های مجاورتأثیرپذیری مکانیتحلیل آمار فضایی بارش ایرانتحلیل اکتشافی داده ها و نتایجتحلیل الگو از طریق خوشه بندي زیاد / کمتحلیل الگو از طریق خوشه بندي فضايي چندفاصله ايتحلیل الگو با ابزار میانگین نزدیکترین همسایگیتحلیل الگو با روش خود همبستگی فضاییتحلیل الگوها با ابزارهای ArcGISتحلیل الگوی تغییرات درون فصلی بارش ایرانتحلیل توزیع فضاییتحلیل فضایی خشکسالی در ایرانتحلیل لکه های داغ بر شاخص های سه گانه (اجتماعیتحلیل نابرابری های فضایی بر پایۀ شاخص-های اجتماعیتهیه نقشه خوشه ها از طریق تحلیل جستجوی مشابهتتهیه نقشه خوشه ها از طریق تحلیل گروه بندیتهیه نقشه خوشه ها با ابزارهای ArcGISتهیه نقشه خوشه ها با تحلیل بهینه لکه داغ مفهوم و اجرای ابزار تحلیل بهینه لکه داغتهیه نقشه خوشه ها با تحلیل لکه داغتوزیع فضاییتوصیفجستجوي داده های پرت در فعالیت فروش املاک با ابزار خوشه بندی و تحلیل داده های پرتجعبه ابزار آمار فضاييجغرافیاجهت گیريخلاصه سازي ویژگیهای فضایی عوارض جغرافیایی با توزیع جهت دارخوشه بندیداده‌های GISدسته ابزاردسته ابزار تحلیل الگوهادسته ابزار تهیه نقشه خوشه هادسته ابزار مدل سازی روابط فضاییرگرسیون خطی حداقل مربعات معمولي (OLS)رگرسیون موزون جغرافیاییروابطروابط فضاییروش‌های اکتشافیزمین شناسیساختار فضاییسعید جوی زادهسنجش از دورسنجش توزیع جغرافیاییسنجش توزیع فضایی با ابزارهای ArcGISسیستم های اطلاعات جغرافیاییشاخص توصیفی ميانگين جهت دارعلوم جغرافیاییعمران و نقشه برداریفاصلهفرآیندهاقابلیت های نرم افزار ArcGISکار با دسته ابزارUtilityکاربردهای تحلیل الگو در تحقیقات علوم مختلفکاربردهای تهیه نقشه خوشه ها در تحقیقات علوم مختلفکاربردهای رگرسیون در تحقیقات علوم مختلفکالبدی)کشاورزیمتغیرمثال های کاربردی در آمار فضاییمحاسباتمدل سازی توزیع فضاییمدلسازی روابط فضایی باArcGISمرور اجمالی بر جعبه ابزار آمار فضایی در ArcGISمعرفی نرم افزار ArcGISمفاهیم تحلیل الگومفهوم خوشه بندي فضايي چندفاصله ايمفهوم فرضیه صفرمفهوم و اجرای ابزار باند فاصله تا محدوده همسایگیمفهوم و اجرای ابزار تحلیل گروه بندیمفهوم و اجرای ابزار تحلیل لکه داغمفهوم و اجرای ابزار توزيع جهت دارمفهوم و اجرای ابزار جستجوی مشابهتمفهوم و اجرای ابزار جمع آوري رويدادهامفهوم و اجرای ابزار حداقل مربعات معمولی (OLS)مفهوم و اجرای ابزار خود همبستگی فضاییمفهوم و اجرای ابزار خوشه بندي زیاد / کممفهوم و اجرای ابزار خوشه بندی و تحلیل داده های پرت با آماره موران محليمفهوم و اجرای ابزار رگرسیون موزون جغرافیاییمفهوم و اجرای ابزار صدور ويژگيهاي کلاس عارضه به ASCIIمفهوم و اجرای ابزار عارضه مرکزيمفهوم و اجرای ابزار فاصله استاندارد (انحراف معیار فضایی)مفهوم و اجرای ابزار مرکز ميانگينمفهوم و اجرای ابزار مرکز میانهمفهوم و اجرای ابزار ميانگين جهت دارمفهوم و اجرای ابزار نزدیکترین همسایگیمفهوم و مبانی آماری تحلیل رگرسیونمقدار pمقدمه ای بر آمار فضایی در ArcGIS 3مهندسی آبموسسه علمی تحقیقاتی چشم انداز هزاره سوم مللموقعیت مکانینزدیک بودن پدیده هانمرات Z و انحراف استاندارد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید