پتانسيل سنجي جهت تعيين مناطق مستعد براي توسعه فيزيکي شهر در محيط GIS

پتانسيل سنجي جهت تعيين مناطق مستعد براي توسعه فيزيکي شهر در محيط GIS

پتانسيل سنجي جهت تعيين مناطق مستعد براي توسعه فيزيکي شهر در محيط GIS


برنامه ريزي کاربري اراضي شهري عبارت است از ساماندهي مکاني و فضايي فعاليت ها و عملکردهاي شهري بر اساس خواست ها و نيازهاي جامعه شهري، که هسته اصلي برنامه ريزي شهري را تشکيل مي دهد. به عبارت ديگر برنامه ريزي کاربري اراضي شهري علم تقسيم زمان و مکان براي کاربردها و مصارف مختلف زندگي، به منظور استفاده موثر از زمين و انتظام فضايي مناسب و کارا صورت مي گيرد. در برنامه ريزي اراضي شهري مدل هاي مختلفي چون مدل لاري، مدل جاذبه، مدل دسترسي و مدل هاي مبتني بر GIS مورد استفاده قرار گرفته که در اين مطالعه براي پتانسيل يابي مناطق مستعد براي توسعه آتي شهر اهواز با استفاده از قابليت هاي GIS و تعيين شعاع تاثير فاکتورهاي موثر مانند کاربري فعلي اراضي، فاصله از معابر اصلي، فاصله از رودخانه، فاصله از فرودگاه، فاصله از مراکز خدماتي، و اعمال وزن هاي متناسب به آن ها و اعمال توابع روي هم گذاري (Overlay) مشخص شد که مناطق 3، 2، و 8 داراي بالاترين توان براي توسعه مناطق مسکوني در آينده مي باشند.
واژگان کلیدی
اهواز، پتانسیل یابی، شعاع تاثیر، find distance، GIS
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=189325

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید