پهنه بندي آستانه بحران خشکسالي استان فارس با كاربرد شاخص معيار بارش SPI و GIS

پهنه بندي آستانه بحران خشکسالي استان فارس با كاربرد شاخص معيار بارش SPI و GIS

پهنه بندي آستانه بحران خشکسالي استان فارس با كاربرد شاخص معيار بارش SPI و GIS


در اين مقاله با كاربرد شاخص SPI، داده هاي بارش سالانه 33 ايستگاه سينوپتيک و باران سنجي سطح استان فارس طي سال هاي دوره آماري 1350 تا 1387 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و نمودار و نقشه هاي پهنه بندي فراواني، شدت، دوره تداوم و آستانه بحران بارندگي بهار، پاييز و زمستان استان فارس تهيه گرديدند. نتايج اين بررسي نشان مي دهد که از نظر شدت خشکسالي سالانه، بيش ترين فراواني مربوط به خشکسالي هاي ملايم بوده و در مرحله بعدي خشکسالي هاي متوسط تا بسيار شديد قرار دارند.
از لحاظ دوره تداوم، دوره تداوم يکساله بيش ترين و دوره تداوم 4 و 5 ساله کم ترين فراواني را در کل ايستگاهها شامل مي شوند. آستانه بحران خشکسالي زمستان در مناطق پر بارش استان بين 267 تا 478 ميليمتر و در نواحي کم بارش 56 تا 162 ميليمتر مي باشد.
روي هم رفته، مناطق جنوبي و شرقي و بخش هايي از مناطق مرکزي و غربي بيش تر از ديگر نقاط استان شاهد خشکسالي بوده اند.افزون بر آن، شهرهاي پر بارش استان مانند کازرون، نورآباد و سپيدان کم ترين ترسالي شديد و بسيار شديد و بيش ترين خشکسالي حاد را شاهد بوده اند
.
به طور كلي، بر اساس شاخص
 SPI دوازده ماهه، چندين دوره خشکسالي طي سال هاي زراعي مشخص گرديده اند؛ به گونه اي كه فاصله هاي بين دوره هاي خشکسالي 2، 4، 5، 6 و 11 ساله مشاهده شده اند.

برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=114002

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید