پهنه بندي اقليمي شمال غرب ايران به روش ليتين اسكي با استفاده از (GIS)

پهنه بندي اقليمي شمال غرب ايران به روش ليتين اسكي با استفاده از (GIS)

پهنه بندي اقليمي شمال غرب ايران به روش ليتين اسكي با استفاده از (GIS)


در اين پژوهش منطقه شمال غرب ايران با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و با به كارگيري توان رقومي روش طبقه بندي اقليمي ليتين اسكي پهنه بندي شده است. جهت رسيدن به اين هدف پهنه هاي هم ارزش شش عنصر مورد نياز در روش ليتين اسكي به كمك نرم افزارهايArcinfo ، Arcview و SPSS تهيه گرديده است و سپس هر عنصر اقليمي بر اساس طبقات تعريف شده در روش مورد استفاده پهنه بندي گرديده و نهايتا نقشه نهايي كه مركب از خصوصيات شش گانه اقليمي مي باشد، بدست آمده است. در كل منطقه 21 اقليم متمايز حاصل شده كه نشان دهنده توان روش طبقه بندي اقليمي مورد استفاده و همين طور نرم افزارهاي سيستم اطلاعات جغرافيايي جهت اين كار مي باشد. بيشترين فراواني متعلق به پهنه معتدل نيمه خشك با درجه بري خفيف و تمركز بارش زمستاني و داراي يك تا سه ماه خشك و وضعيت تابش نرمال مي باشد. اين پهنه 26785 كيلومتر مربع از مساحت منطقه را به خود اختصاص داده است كه بيش از 25 درصد مساحت كل منطقه است و بقيه مساحت متعلق به 20 پهنه ديگر مي شود.
واژگان کلیدی
پهنه بندی اقلیمی، لیتین اسکی، GIS، شمال غرب ایران
برای دانلود مقاله زیر به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=128864

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید