کاربرد نمایه هاي ژئومرفومتري در مدل سازي مکانی رخداد چشمه هاي آب زیرزمینی در منطقۀ البرز میانی، با رویکرد احتمالی وزنی شاهد

کاربرد نمایه هاي ژئومرفومتري در مدل سازي مکانی رخداد چشمه هاي آب زیرزمینی در منطقۀ البرز میانی

کاربرد نمایه هاي ژئومرفومتري در مدل سازي مکانی رخداد چشمه هاي آب زیرزمینی در منطقۀ البرز میانی


چکیده

مدل‌سازی مکانی رخداد چشمه‌های آب زیرزمینی امکان شناسایی چشمه‌های جدید را، برای مصارف شرب و کشاورزی و صنعت، فراهم می‌آورد. هدف از این تحقیق مدل‌سازیِ مکانی رخداد چشمه‌های آب زیرزمینی، با استفاده از نمایه‌های ژئومرفومتری مؤثر در رخداد آنها و مدل احتمالی وزنی شاهد و بررسی کارآیی این مدل در منطقة البرز میانی است. به‌طورکلی، 584 چشمه در منطقة مورد مطالعه مشخص شدند که 409 (70%) چشمه‌ها‌ برای آموزش و 175 (30%) چشمه‌ها برای اعتبارسنجی مدل وزنی شاهد به‌کار رفتند. چهارده شاخص مهم ژئومرفومتری مؤثر در رخداد چشمه‌ها، در قالب رویکرد مدل وزنی شاهد برای مدل‌سازی مکانی رخداد چشمه‌ها، برگزیده شدند. این عوامل شامل ارتفاع، درجة شیب، جهت، انحنای صفحه‌ای، انحنای پروفیل، شاخص رطوبت توپوگرافی، شاخص قدرت جریان، طول شیب، شاخص موقعیت توپوگرافی، سنگ‌شناسی، فاصله از گسل‌ها، تراکم گسل‌ها، فاصله از آبراهه‌ها و تراکم زهکشی می‌شوند. در این تحقیق، براساس مدل وزنی شاهد، عامل‌های جهت شیب و شاخص رطوبت توپوگرافی، به‌ترتیب، دارای کمترین و بیشترین تأثیر در رخداد چشمه‌های آب زیرزمینی‌اند. نقشة به‌دست‌آمده از مدل‌سازی مکانی رخداد چشمه‌ها، در چهار طبقه، با پتانسیل رخداد کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد قرار گرفت. صحت پیش‌بینی مدل‌ مورد استفاده با استفاده از روش ROC بررسی شد. سطح زیرین منحنی 866/0 به‌دست آمد که نشان می‌دهد مدل وزنی شاهد، در برآورد رخداد مکانی چشمه‌های آب زیرزمینی در منطقة مورد مطالعه، دقت بسیار خوبی دارد.

واژگان کلیدی
مدلسازی مکانی_ چشمه‌ها‌ی آب زیرزمینی_ وزنی شاهد_ ROC_ ژئومرفومتری_ البرز میانی
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
http://gisj.sbu.ac.ir/article/view/25059

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید