کاربرد GIS در ارتقای تصميم گيری های مديريت بخش بهداشت

کاربرد GIS در ارتقای تصميم گيری های مديريت بخش بهداشت

کاربرد GIS در ارتقای تصميم گيری های مديريت بخش بهداشت


اطلاع رساني و تاثير عمده آن در تقويت و تحكيم فرآيند تصميم گيري مديريتي به بالاترين كارايي در يك سيستم منجر مي شود. بنابراين اگر اطلاعات با سرعت و به نحو شايسته در اختيار مديران قرار گيرد‏ مي تواند آنان را در تصميم گيري هاي درست و مناسب ياري دهد. تامين نشدن اين شرايط به خصوص در بخش بهداشت و درمان مشكلات جبران ناپذيري را به وجود مي آورد.
هدف: هدف از بكارگيري سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي در مديريت بهداشت‏، كمك به پيشگيري از وقوع و شيوع بيماري هاي مختلف از راه بررسي و تحليل نحوه بروز و شيوع آن ها با توجه به موقعيت جغرافيايي و شرايط حاكم بر محيط است. بدين وسيله راهكارهاي مناسب مديريتي براي كنترل امور بهداشتي- درماني به دست مي آيد.
مواد و روش ها: پس از بررسي و تشكيل جلسه هاي كارشناسي، سه شهرستان (فارسان از استان چهار محال بختياري، دشتي از استان بوشهر و بم از استان كرمان) كه تنوع اقليمي و بيماري هاي مرتبط با محيط دارند، انتخاب شدند. اجراي اين پروژه با عقد قرار داد با بخش خصوصي و همكاري شبكه بهداشت شهرستان هاي نام برده، زير نظر دفتر توسعه و هماهنگي نظام آماري انجام شد.
نتايج: بر مبناي اطلاعات توصيفي شبكه بهداشت و درمان و نياز سنجي، مدل داده طراحي و در قالب بانك اطلاعات جغرافيايی (مكاني) پياده شد.
نتيجه گيری: در نهايت سيستم پاسخ گوي بسياری از نيازهای اطلاعاتی نظام سلامت است و امكان توسعه و بهبود آن از بسياري لحاظ وجود دارد.
واژگان کلیدی
تصميم گيري سازماني، سازمان و مديريت (بهداشت و درمان)، سيستم هاي اطلاعاتي جغرافيايي، مديريت ايمني از حوادث، مديريت خدمات بهداشتي.
برای دانلود مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=57069

آموزش کاربردی GIS وRS
همراه با فیلم و کتاب
همراه با پروژه های کاربردی
مدرس:
دکتر سعید جوی زاده
تلفن ثبت نام:
09382252774
آدرس وب سایت:

تمام دوره ها – دوره های آموزشی GIS ، RS ، آمار فضایی ، برنامه نویسی و علمی پژوهشی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید