خانه / کتاب های ما(برای مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید) / کتاب آموزش کاربردی ENVI (مقدماتی و پیشرفته)

کتاب آموزش کاربردی ENVI (مقدماتی و پیشرفته)

کتاب آموزش کاربردی ENVI (مقدماتی و پیشرفته)

مولفان: سعید جوی زاده ، میلاد قمرزاده، منیژه براهیمی، الهام شمس آبادی

فصل اول: سنجش از دور و کاربردهای آن

مراحل تاریخی رشد سنجش از دور

کاربردهای مهم سنجش از دور

 • مطالعه تغییرات دوره ای
 • مطالعات زمین شناسی
 • مطالعات کشاورزی و جنگلی
 • مطالعات منابع آب
 • مطالعات دریایی
 • مطالعه ی بلایای طبیعی
 • کاربری اراضی و سنجش از دور

فرایند سنجش از دور

مولفه ها (عناصر) تفسیر

نرم افزارهای سنجش از دور

 • نرم افزار ENVI
 • نرم افزار PCI Geo metical
 • نرم افزار ERDAS
 • نرم افزار ER Mapper
 • نرم افزار Idrisi

فصل دوم: حسگرها و ماهواره ها

طبقه بندی حسگرها بر اساس منبع انرژی

 • حسگرهای فعال
 • حسگرهای غیرفعال

طبقه بندی حسگرها براساس بازده اطلاعاتی

 • حسگرهای تصویری
 • حسگرهای غیر تصویری

مدار ماهواره ها

 • مدار پایین زمین یا مدار ارتفاع پایین
 • مددار قطبی
 • مدار زمین ثابت
 • مدار بیضوی

ماهواره های سنجش از دور

 • ماهواره لندست
 • پرتوسنج حرارتی تابشی فضابرد پیشرفته (ASTER)
 • ماهواره SPOT
 • ماهواره های IRS
 • ماهواره آیکونوس (IKONOS)
 • ماهواره ترا (TERRA)
 • ماهواره Quick Bird
 • ماهواره CBERS-2
 • ماهواره FORMOSAT-2
 • ماهواره CARTOSAT-1
 • ماهواره TOPSAT
 • ماهواره ALOS
 • ماهواره Resurs-DKI

سکوها

فصل سوم: امواج الکترومغناطیس و رفتار طیفی پدیده ها

طیف امواج الکترمغناطیس

طیف نمایی امواج الکترو مغناطیسی

اثر اتمسفر بر انرژی الکترو مغناطیس

پخش و جذب اتمسفری

خصوصیات انعکاس طیفی پدیده های مختلف سطح زمین

 • خصوصیات انعکاس طیفی گیاهان
 • خصوصیات انعکاسی طیفی خاک ها

تکنیک های حرارتی در مطالعه ی بافت خاک

تکنیک های راداری برای مطالعه ی بافت خاک

تکنیک های انعکاسی سنجش از دور برای مطالعه مواد آلی خاک

تکنیک های انعکاسی سنجش از دور برای مطالعه کانی های خاک

تکنیک های حرارتی سنجش از دور برای مطالعه مواد آلی خاک

خصوصیات انعکاسی طیفی آب

مقایسه انعکاسی طیفی آب، خاک و گیاه

فصل چهارم: دانلود تصاویر ماهواره ای

Earth Explorer

CLCF

فصل پنجم: آشنایی با نرم افزار ENVI

باز کردن نرم افزار ENVI

معرفی منوهای نرم افزار ENVI

 • منوی File
 • منوی Basic Tools
 • منوی Classification
 • منوی Filter
 • منوی Spectral
 • منوی Map
 • منوی Vector
 • منوی Topographic
 • منوی Radar
 • منوی Window
 • منوی Help

معرفی پنجره های مربوط به نرم افزار ENVI

انواع تصاویر سنجش از دور

باز کردن تصویر در نرم افزار ENVI

 • بازکردن فایل با فرمت های عمومی
 • بازکردن فایل با فرمت های خاص

پیدا کردن یک Display

اطلاعات مکانی تصویر

اطلاعات جانبی تصویر

فصل ششم: روش های مقایسه همزمان دو تصویر

ارتباط و لینک دادن دو تصویر

استفاده از دستور Animation

پیدا کردن یک نقطه ی معلوم روی تصاویر ماهواره ای (Pixel Locator)

فصل هفتم: لینک کردن تصاویرماهوارهای به محیطGoogle earth

لینک کردن اتوماتیک تصاویرماهوارهای به محیط Google earth

فصل هشتم: ذخیره سازی تصاویر ماهواره ای

نحوه ذخیره سازی تصاویر ماهواره ای

فصل نهم: Layer Stacking

انتخاب باندهای مورد نیاز و ایجاد یک تصویر جدید

فصل دهم:ایجاد وساختDEM و خطوط تراز    در نرم افزار ENVI

کاربرد.DEM

 • طبقه.بندی.زمين.با.استفاده.از.DEM

روش.های.توليد.DEM

 • نمونه.برداری
 • ساختاردهی.مدل

مراحل.ساخت.DEM.در.محيط.نرم.افزار.ENVI

ايجاد.خطوط.تراز.يا.منحنی.های.ميزان

قوانين.مربوط.به.منحنی.های.ميزان

ايجاد.خطوط.تراز.در.محيط.نرم.افزار.ENVI.

فصل یازدهم: سه بعدی کردن تصاویر ماهواره ای

سه بعدی کردن تصاویر ماهواره ای

چگونه DEM منطقه ی مورد مطالعه به دست می آید؟

فصل دوازدهم: تصحیحح اتمسفری

روش های تصحیحح اتمسفری در سنجش از دور

 • روش بررسی هیستوگرام تصویر
 • روش رگرسیونی

تصحیحح اتمسفری در نرم افزار ENVI

 • روش کاهش تیرگی
 • روش خط تجربی
 • روش سطح مسطح
 • روش های باقیمانده های لگاریتمی
 • روش IARR
 • روش FLAASH

فصل سیزدهم: تصحیح هندسی

ژئورفرنس کردن تصویر

تغییر سیستم مختصات یک تصویر

فصل چهاردهم: موزاییک کردن

روش های موزاییک کردن

 • Pixel Base
 • Geo referenced

فصل پانزدهم: ایجاد برش بر روی تصاویر ماهواره ای

برش منظم مکانی بر روی تصویر

برش منظم طیفی بر روی تصویر

برش نامنظم بر روی تصویر

 • منوهای Region of Interest
 • ذخیره ی ROI ترسیم شده

فصل شانزدهم: روش های بهبود کنتراست تصاویرماهواره ای

روشهای بهبود کنتراست تصاویر ماهواره ای

 • روش.تباين.خطی
 • روش.Linear 2%
 • روش .Histogram Equalization
 • روش Gaussian
 • روش Square Root

انطباق.هيستوگرام.ها

آشكارسازی.و.بهبود.کنتراست.به.طور.دلخواه.و.اختياری

فصل هفدهم: ایجاد پروفایل طولی، طیفی و کتابخانه طیفی

پروفیل چیست؟

 • نمایش همزمان چند منحنی بازتاب طیفی

کتابخانه طیفی

 • انواع کتابخانه های طیفی استاندارد
 • مشاهده کتابخانه های طیفی استاندارد
 • ذخیره منحنی بازتاب طیفی به صورت کتابخانه طیفی

ایجاد پروفیل طولی

 • نحوه ایجاد پروفیل طولی

فصل هجدهم: پارامترهای آماری و هیستوگرام

هیستوگرام چیست؟

نحوه نمایش هیستوگرام در نرم افزار ENVI

فصل نوزدهم:    ایجاد    Scatter plot

تفاوت.هيستوگرام.با.نمودار.های.پراکندگی

نحوه ایجاد نمودار پراکندگی در نرم افزار ENVI

فصل بیستم:اندازه گیری طول و مساحت برروی یک تصویرماهواره ای

نحوه اندازه گیری طول و مساحت برروی یک تصویرماهواره ای

فصل بیست و یکم: اعمال فیلترها

انواع فیلترها در نرم افزار ENVI

 • فیلترهای Convolution
 • فیلترهای Morphology
 • فیلترهای Texture
 • فیلترهای Adaptive
 • فیلترهای فرکانسی (FFTs)

فصل بیست و دوم: تحلیل مولفه های اصلی

روش های تحلیل مولفه های اصلی

انجام عملیات مولفه های اصلی (PCA) بر روی تصاویر ماهواره ای

فصل بیست و سوم: عملیات محاسبات باندی

معرفی شاخص های مورده استفاده

شاخص پوشش گیاهی (NDVI)

فصل بیست وچهارم: Density slice

نحوه اجرای Density slice

فصل بیست و پنجم: Masking

نحوه اجرای Masking

فصل بیست وششم:طبقه بندی تصاویر ماهواره ای

محدوديت.های.کلاسه.بندی.تصاوير

.ميزان.دقت.طبقه.بندی.ها.در.تصاوير

انواع روش طبقه بندی در نرم افزار ENVI

 • طبقه.بندی.نظارت.نشده
 • طبقه.بندی.نظارت.شده

فصل بیست و هفتم:پس پردازش نتایج طبقه بندی

دستورات بکار رفته در پس پردازش نتایج طبقه بندی

فصل بیست و هشتم: خروجی گرفتن از تصاویر ماهواره ای

مهم ترین اطلاعات مورد استفاده در خروجی یک تصویر

پیوست: نصب نرم افزار

تعاريف.و.اصطلاحات.به.کار.رفته.در.اين.کتاب

منابع.و.ماخذ

 

تلفن سفارش :

07132341477

09382252774

آدرس-شیراز-خیابان برق، کوچه 1. موسسه چشم انداز هزاره سوم

 

درباره‌ی سعید جوی زاده

دکتر سعید جوی زاده مدیر موسسه علمی تحقیقاتی چشم انداز هزاره سوم ملل و عاشق مجموعه علوم جغرافیایی است. وی معتقد است که دشمنان اصلی بشریت ترس، شک و بی هدفی هستند. کارشناسی جغرافیای طبیعی را در سال 1381 از دانشگاه یزد، کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی محیطی را از دانشگاه خوارزمی در سال 1384 و مدرک دکتری خود را در سال 1398 در رشته اقلیم شناسی از دانشگاه خوارزمی اخذ کرده است. عنوان رساله ایشان "تحلیل فضایی خشکسالی در ایران" است. او متخصص سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور(RS) وآمار فضایی است. از سال 1381 مشغول تدریس در دانشگاه ها و مراکز دولتی و خصوصی است. وی همه ساله کارگاه های تخصصی را برای علاقه مندان به GIS و RS برگزار می کند. کتاب هایی مفید و کاربردی را در زمینه سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور و آمار فضایی را به رشته تحریر درآورده است. هم اکنون نیز بروی سیستم های پهباد و برنامه نویسی پیشرفته در سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور مشغول به فعالیت است. علاوه بر این سعید جوی زاده علاقه مند به مطالعات خشکسالی و بلایای طبیعی است و در زمینه خشکسالی نیز کتاب های متعددی را به رشته تحریر درآورده است. از آرزوهای دکتر جوی زاده همه گیر شدن سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور و آمار فضایی در بین مردم و نهاد هادی تصمیم گیری است.

همچنین ببینید

کاربرد GIS و RS در محیط زیست

کاربرد GIS و RS در محیط زیست مولفان: گل آفرین زارع سعید جوی زاده منیژه …

2 نظر

 1. لیلا قره خانی

  باعرض سلا م واحترام فیلم اموزش درخصوص layer stacking در nvi را می خواست

  • با سلام و تشکر
   ممنون از اینکه مطالب ما را پیگیری می کنید
   چشم سعی می کنیم که در روز های آتی خواسته شما را برآورده کنیم
   با تشکر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما

Open chat
Powered by
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟